Potreba za upravljanjem u porodičnim preduzećima

7. августа 2023 | Vreme čitanja: 4 min

Porodična preduzeća su važan deo ekonomije i suočavaju se sa jedinstvenim izazovima zbog dinamike porodičnih odnosa. Sa članovima porodice uključenim u vlasništvo i upravljanje, proces donošenja odluka može biti kompleksan i izazovan, stoga je od ključne važnosti da porodična preduzeća razviju strukture upravljanja pre nego što se javi potreba za upravljanjem.

Uz adekvatno upravljanje, porodična preduzeća postići dugoročan uspeh. Međutim, bez odgovarajućih struktura upravljanja, porodična preduzeća mogu se suočiti sa nizom problema koji mogu uticati na njihov uspeh i dugoročnu održivost. Ovi problemi mogu uključivati:

  • Nedostatak jasnoće u vezi sa ulogama i odgovornostima
  • Nedostatak jasnog procesa donošenja odluka
  • Nedostatak transparentnosti i komunikacije
  • Porodični konflikti koji utiču na porodično preduzeće
  • Izazovi sukcesije
  • Nemogućnost određivanja budućeg smera preduzeća

Nedostatak jasnoće u vezi sa ulogama i odgovornostima

Ovo je jedan od najznačajnijih problema koji mogu nastati. Članovi porodice mogu preuzeti različite uloge i odgovornosti na osnovu svojih odnosa ili ličnih interesa, umesto na osnovu svojih veština ili kvalifikacija. To može dovesti do konfuzije, preklapanja i sukoba koji mogu na kraju uticati na uspeh preduzeća.

Pravilno upravljanje može promovisati razumevanje uloga kao vlasnika, menadžmenta, zaposlenih i članova porodice, kao i očekivanja u vezi sa razvojem karijere i liderstva. Svaki član porodice treba da poseduje definisanu ulogu u preduzeću, sa konkretnim odgovornostima koje se podudaraju sa njihovim veštinama i interesovanjima. To osigurava da svima bude jasno koje su njihove odgovornosti i da mogu efikasno sarađivati.

Takođe je važno uspostaviti jasne granice između porodice i preduzeća. Članovi porodice ne bi trebali biti privilegovani ili imati posebne prilike u okviru preduzeća, a profesionalni odnosi treba da se održavaju u svakom trenutku.

Nedostatak jasnog procesa donošenja odluka

Bez utvrđenog procesa, članovi porodice mogu donositi odluke na osnovu ličnih preferencija ili emocija, umesto na osnovu onoga što je najbolje za preduzeće. To može rezultirati odlukama koje značajno utiču na šanse za uspeh preduzeća.

Kao deo strukture upravljanja porodičnog preduzeća, treba uspostaviti detaljan proces donošenja odluka. Struktura može biti u obliku porodičnog saveta ili odbora direktora, koji održavaju forum za članove porodice da diskutuju o poslovnim pitanjima i postižu rešenja.

U strukturu upravljanja treba uključiti i članove van porodice, poput nezavisnih direktora ili savetnika, kako bi pružili objektivne perspektive i vođstvo. Ovi pojedinci mogu pružiti stručnost i iskustvo i pomoći da se donose odluke u najboljem interesu preduzeća.

Nedostatak transparentnosti i komunikacije

Članovi porodice su često oprezni u deljenju informacija ili u postavljanju odgovornosti jedni drugima, iz straha da će oštetiti odnose ili izazvati konflikte. To može dovesti do gubitka poverenja i transparentnosti, što na kraju može uticati na uspeh preduzeća. Potrebno je razviti mehanizme za informisanje članova porodice o važnim poslovnim dostignućima, finansijskim rezultatima, problemima i odlukama koje mogu uticati na zaposlenje, nasleđivanje ili druge beneficije.

Efikasna komunikacija je ključna za uspeh porodičnog preduzeća. Treba uspostaviti kanale komunikacije kako bi se osiguralo da su svi članovi porodice obavešteni o razvoju poslovanja i kako bi se olakšao otvoreni dijalog i saradnja. Treba redovno zakazivati porodične sastanke i ažuriranja o poslovanju, a treba uspostaviti i formalne politike komunikacije kako bi svi bili svesni očekivanja.

Porodični konflikti koji utiču na porodično preduzeće

Još jedan problem koji se može izbeći ili umanjiti uspostavljenim upravljanjem su porodični konflikti koji se mogu preliti na poslovanje. Članovi porodice mogu imati lične ili emotivne konflikte koji utiču na njihovu sposobnost efikasnog zajedničkog rada, što na kraju može uticati na napredak preduzeća. To može biti posebno izazovno u porodičnim preduzećima, gde su odnosi često povezani sa poslovanjem.

Porodični sukobi u porodičnim preduzećima su često jedan od najčešćih problema, ali i jedan od najlakših za rešavanje. Sukobi se mogu javiti u vezi bilo koje teme, uključujući nadoknadu, raspodelu imovine, liderstvo, pravac preduzeća, dobrotvorne donacije ili mnoge druge. Upravljanje može pružiti načine za rešavanje sukoba kako bi se rešavali problemi i promovisala porodična harmonija.

Izazovi sukcesije

Planiranje sukcesije je ključno za dugoročni uspeh porodičnog preduzeća. To podrazumeva identifikaciju i razvoj naredne generacije lidera, kao i osiguravanje glatke tranzicije vlasništva i upravljanja. Plan sukcesije treba razviti što je moguće ranije i treba uključiti kriterijume za odabir naredne generacije lidera, kao i plan za njihov razvoj i obuku. Važno je uključiti sve članove porodice u proces planiranja sukcesije i osigurati da plan bude usklađen sa ukupnom strategijom i ciljevima preduzeća.

Nemogućnost određivanja budućeg smera preduzeća

Naposletku, nedostatak upravljanja može održavati nedoumicu ili nemogućnost određivanja budućeg smera preduzeća. Rukovodstvo porodičnog preduzeća može pokušavati da poštuje želje, vrednosti ili filozofije prethodnih generacija, ali bez jasnog osnova tih varijabli, izvršenje može postati teško. Jasno definisan proces planiranja vođen od strane odbora će omogućiti budućim generacijama i rukovodstvu da imaju plan za nastavak željenih nasleđa.

Zaključak

Zaključno, upravljanje porodičnim preduzećem zahteva pažljivo planiranje i primenu najboljih praksi. Uspostavljanjem jasnih uloga i odgovornosti, implementiranjem strukture koja olakšava donošenje odluka, uspostavljanjem kanala komunikacije, upravljanjem konfliktima, razvojem plana sukcesije i definisanjem procesa planiranja za budućnost, porodično preduzeće može postići dugoročni uspeh i održivost.

 

 

 

Izvor: BakerTilly