Šta je važno da znamo u cilju minimizacije negativnih ekonomskih efekata korona virusa?

14. априла 2020 | Vreme čitanja: 3 min

Korona virus je prvi opšti disruptivni faktor u globalnoj ekonomiji. Naime, ova pandemija je izazvala jedinstveni fenomen globalnog ekonomskog zastoja u kojem se nalaze kako nerazvijene tako i razvijene zemlje sveta. Trenutno su sva normalna privredna kretanja suspendovana čekajući period nakon korona virusa kako bi se nastavilo sa poslovanjem.

Prateći mere koje pojedine zemlje donosile kako bi ublažili efekte ovog globalnog ekonomskog zastoja primetno je da su se sve rukovodile jednim osnovnim ciljem – očuvanjem zaposlenosti. Ovde su postojali različiti makroekonomski pristupi država, gde su pojedini odlučivali da pokušaju svojim merama da reše više problema u privredi odjednom. Time su verovatno samo zagrebali površinu, ne rešavajući ni jedan naročito.

S druge strane, Vlada Republike Srbije je svojim makroekonomskim merama nastojala pre svega da utiče na osnovni kratkoročni problem privrede. Naime, u upravljanju finansijama jedne kompanije ili domaćinstva, osnovni parametar o kojem se uvek mora voditi računa, jer je preduslov opstanka, je likvidnost. Ovim su se očigledno rukovodili kreatori naše krizne makroekonomske politike jer su predloženim merama pre svega nastojali rešiti negativne efekte ove krize po likvidnost kompanija. Naravno, svi privrednici su svesni da ove mere pomažu kratkoročno ali da kompanije morati samostalno da reše probleme u dugom roku.

Imajući u vidu da im je naša država svojim merama pomogla oko likvidnosti, preduzeća u Srbiji moraju već sada da razmišljaju o periodu neposredno posle krize. Potrebno je razmišljati o tome da se državne mere odnose na jedan kvartal u ovoj poslovnoj godini ali da je već sada evidentno da se zbog vremenskog i geografskog kretanja ove globalne pandemije očekuju poremećena (drugačija) privredna kretanja u još (najmanje) jednom, odnosno narednom kvartalu. Na ovaj način, strategija upravljanja kompanija u Srbiji treba da bude prilagođena činjenici da će pandemija prestati na određenim delovima globalnog tržišta pre, a na određenim delovima posle.

Šta ovo konkretno znači? Pa minimiziranje negativnih ekonomskih efekata korona virusa je moguće ukoliko preduzeća već sada aktivno traže alternative za svoja standardna tržišta nabavke i prodaje. Naravno, ovo uopšte nije jednostavno, ali je dosta jednostavnije ukoliko imamo u vidu da će konkurencija koja postoji na tim tržištima biti u zastoju zbog pandemije. Na ovaj način, potrebno strateški opredeliti gde i u kom trenutku može da se izvozi određeni proizvod i odakle može da se uvozi roba, sirovine ili poluproizvodi. Ova kratkoročna supstitucija standardnih poslovnih procesa je ključna za opstanak kompanija nakon ove krize.

Država je svojim merama pomogla oko likvidnosti ali svakako nije (niti može) rešila probleme gubitaka koji su nastali u pojedinačnim preduzećima. Ona preduzeća koja se ne prilagode, odnosno koja očekuju da će se poslovanje vratiti u normalu nakon jednog kvartala u ovoj poslovnoj godini će se najverovatnije suočiti sa akumuliranim gubicima do kraja ove poslovne godine. Ovakvi gubici su nenadoknadivi čak i za preduzeća koje su pre ovog ekonomskog zastoja bile izuzetno solventna i profitabilna.

Izazovi ovog ekonomskog zastoja su rešivi ukoliko se odstupi od standardnih i uhodanih modela poslovanja kompanija. Princip čekanja menadžmenta da se poslovanje vrati na ono kakvo je bilo pre pandemije je najskuplje i najgore rešenje za kompaniju. Ne zbog toga što se privredna aktivnost neće vratiti na nivoe pre ove krize, nego što ovakvo čekanje uopšte nije ekonomski održivo.