Šta znači za Vašu kompaniju u Srbiji ako se Vi se kao vlasnik preselite?

20. септембра 2021 | Vreme čitanja: 1 min

Veoma često, prilikom preseljenja vlasnika u drugu zemlju, poslovanje njegove kompanije u Srbiji se nastavlja u, manje ili više, nepromenjenom obimu. Za nastavak poslovanja u Srbiji bitno je uzeti u obzir sledeće poreske činjenice:

  • Obračun i plaćanje poreza na dobit pravnih lica, pri čemu je stopa poreza na dobit 15%.
  • Prilikom isplate dividendi osnivaču – fizičkom licu, koji je sada poreski rezident druge zemlje, društvo ima obavezu da podnese poresku prijavu i plati porez na dobit po odbitku po stopi od 15% od bruto iznosa dividende, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije definisano.
  • Obračun i plaćanje poreske obaveze za PDV na mesečnom ili kvartalnom nivou, sve dok je društvo u sistemu PDV.
  • Takođe, u slučaju da društvo ima zaposleno/a lice/a, obaveza isplate pripadajućih poreza i doprinosa takođe nastavlja da postoji sve dok društvo ima zaposlena lica, nezavisno od toga što je osnivač istog promenio poresko rezidentstvo.
  • Sa druge strane, ako je društvo obveznik poreza na imovinu i/ili obveznik plaćanja naknade za zaštitu životne sredine, ta obaveza se nastavlja sve dok društvo posluje na teritoriji Srbije.

TPA, kao deo globalne revizorsko-konsultantske mreže Baker Tilly, može svojim klijentima da pomogne u svim poreskim aspektima preseljenja ili započinjanja posla u inostranstvu.