Zašto je važan KPI menadžment za povećanje profita firme?

5. марта 2020 | Vreme čitanja: 3 min

Nemanja Šljivar, menadžer za poslovno savetovanje u  TPA Srbija ukazuje zašto je važno da svaka kompanija prepozna značaj KPI menadžmenta u cilju optimizacije i održivosti poslovanja.

Tokom svog postojanja sva preduzeća prolaze kroz faze pokretanja poslovanja, rasta poslovanja, stabilizacije poslovanja i opadanja poslovanja. Na ovaj način, bez obzira na kvalitet i cenu proizvoda ili usluga koje preduzeće nudi na tržištu, u jednoj fazi isti će doneti rast obima poslovanja, nakon čega dolazi do zasićenja tržišta koje prouzrokuje stagnaciju i opadanje poslovne aktivnosti.

Koja je uloga upravljanja na osnovu Ključnih Indikatora Performansi (Key Performance Index) u životnom ciklusu preduzeća? Naime, KPI su merila koja ocenjuju uspešnost poslovanja i održivost poslovne strategije, a preko 90% najuspešnijih kompanija na svetu koristi KPI menadžment za upravljanje svojim poslovanjem. Upravljanjem na osnovu tih merila omogućava produženje faze rasta u životnom ciklusu kompanije, ali i u određenim okolnostima, pomeranje iz faze stagnacije kroz generisanje novog rasta poslovanja.

Iskustva TPA Srbija  pokazuju da mala i srednja preduzeća u Srbiji, u upravljanju svojim poslovanjem, ne koriste ni najosnovnije alate KPI menadžmenta. Odeljenja za plan i analizu u ovim kompanijama se zasnivaju na izveštavanju rukovodstva o ostvarenim rezultatima, kao prostim presecima stanja u određenom periodu. Ovakve informacije ne daju jasne smernice rukovodstvu šta je prioritet, odnosno šta je ključno za unapređenje poslovanja te na koji način može da se utiče na njih. Takođe, web aplikacije koje vrše finansijsku analizu su dodatno dezavuisale značaj KPI menadžment-a. Jednostavnom pretragom preko ovih aplikacija dobijate kreditni rejting svih kompanija koje javno objavljuju finansijske izveštaje u Srbiji. Ovo nikako ne doprinosi daljem razumevanju zadatka finansijske analize, da kao svoj krajnji cilj definiše realne KPI-ove kompanije. Određivanje kreditnog rejtinga putem web aplikacija dovelo je do toga da zaposleni u kompanijama, bez preterane potrebe za razumevanjem suštine procesa finansijske analize, mogu da provere da li je kreditni rejting nekog preduzeća dobar, srednji ili loš. Ovo ne menja činjenicu, koja je nakon kraće analize svima uočljiva, da preduzeća koja su manja po veličini imaju mnogo bolji kreditni rejting od tržišnog lidera u istoj delatnosti. Da li ovo znači da je tržišni lider u problemu ili je reč o preteranom pojednostavljenju jednog složenog procesa finansijske analize preduzeća?

Na osnovu ovog pitanja možemo uvideti značaj upravljanja KPI-om kod malih i srednjih preduzeća. Naime, cilj poslovanja nije bolji kreditni rejting kod određene kreditne agencije, nego poslovni profit. Poslovni procesi kod malih i srednjih preduzeća nisu složeni, te ne zahtevaju detaljnu analizu kako bi se definisali KPI-ovi na nivou samih poslovnih procesa (npr. nabavke, prodaje, proizvodnje…itd). Najefikasniji oblik primene KPI menadžmenta u kompanijama ove veličine, koji je izuzetno “cost efective“, je da se angažuju stručna lica koje će na bazi detaljne finansijske analize kroz više uporednih perioda definisati finansijske KPI-ove za kompaniju. Kada se ovi parametri definišu, svi poslovni procesi u preduzeću se menjaju i prilagođavaju u cilju ostvarenja ovih KPI-ova.

Definisanje KPI, i usmereno upravljanje poslovanjem, kako bi se ovi finansijski ciljevi ostvarili, daje izuzetno uspešne rezultate. Projekti TPA Srbija, koji se tiču definisanja KPI i pružanja podrške menadžmentu u njihovom ostvarenju, su u praksi višestruko uvećali obim poslovanja, umanjili zaduženost i uvećali profitabilnost kompanije. Poprilično je jednostavno konstatovati da određena kompanija ima probleme sa likvidnošću, ali konkretne mere unapređenja likvidnosti zahtevaju razumevanja politike nabavke, proizvodnje i prodaje u kompaniji. Kombinovanje rezultata finansijske analize sa praktičnim poslovnim rešenjima predstavlja najefikasniji mogući KPI menadžment za mala i srednja pravna lica u Srbiji.