ESRS E5 – Korišćenje resursa i cirkularna ekonomija

14. августа 2023 | Vreme čitanja: 5 min

ESRS E5 (European Sustainability Reporting Standards) je jedan od 5 standarda specifičnih za Evropske standarde za izveštavanje o održivosti. Standardi su razvijeni od strane EFRAG-a i primenjuju se u skladu sa CSRD-om. Ovaj članak se oslanja na engleski finalni nacrt ESRS E5.

O čemu se radi u ESRS E5?

ESRS E5 ima za cilj da precizira informacije koje treba objaviti u vezi sa korišćenjem resursa i cirkularnom ekonomijom, posebno informacije o prilivima resursa (uključujući cirkularnost priliva materijalnih resursa) i odlivima resursa (uključujući informacije o proizvodima i materijalima).

Šta je cirkularna ekonomija?

Cirkularna ekonomija se definiše kao ekonomski sistem u kojem se vrednost proizvoda, materijala i drugih resursa održava što je moguće duže. To se postiže poboljšanjem njihove efikasne upotrebe u proizvodnji i potrošnji kako bi se smanjili ekološki uticaji njihove upotrebe, otpad i oslobađanje opasnih supstanci u svim fazama životnog ciklusa proizvoda.

Šta bi trebalo kompanije da objave prema ESRS E5?

Preduzeće treba da izveštava o svim merama preduzetim u vezi sprečavanja, ublažavanja stvarnih ili potencijalnih negativnih uticaja korišćenja resursa i cirkularne ekonomije, kao i rezultate tih mera. Zatim, treba da se objave planovi i kapaciteti preduzeća za prilagođavanje svog poslovnog modela i operacija principima cirkularne ekonomije. Takođe, treba da se razmotri uticaj rizika i mogućnosti na kratkoročni, srednjoročni i dugoročni razvoj, performanse i poziciju preduzeća.

Interakcije sa drugim ESRS

S obzirom da je ESRS E5 usko povezan sa drugim ekološkim temama, postoje različita preklapanja, posebno sa drugim ekološkim standardima poput klimatskih promena (ESRS E1), zagađenja (ESRS E2), voda i morskih resursa (ESRS E3) i biodiverziteta i ekosistema (ESRS E4).

Zahtevi za objavljivanje prema ESRS E5

Standard E5 uključuje šest zahteva za obelodanjivanje okruženja (E5-1 do E5-6), kao i jedan zahtev iz ESRS 2 (ESRS 2 IRO-1).

  1. Zahtev za objavljivanje ESRS 2 IRO-1 – Opis procesa za identifikaciju i procenu materijalnih uticaja, rizika i prilika vezanih za korišćenje resursa i cirkularnu ekonomiju. Preduzeće treba da opiše postupke za identifikaciju materijalnih uticaja, rizika i prilika vezanih za korišćenje resursa i cirkularnu ekonomiju. Posebno, treba obraditi metode i alate korišćene za pregled imovine i aktivnosti, povezanost rizika i prilika koje proizilaze iz uticaja i zavisnosti, kao i postupke za sprovođenje konsultacija, posebno sa pogođenim zajednicama.
  2. Zahtev za objavljivanje ESRS E5-1 – Politike vezane za korišćenje resursa i cirkularnu ekonomiju. Preduzeće treba da obelodani politike koje upravljaju materijalnim uticajima, prilikama i rizicima povezanim sa korišćenjem resursa i cirkularnom ekonomijom. Posebno treba obelodaniti da li i kako politike preduzeća adresiraju prelazak sa ekstrakcije neobnovljivih resursa i kako doprinose proizvodnji obnovljivih resursa i obnovi ekosistema.
  3. Zahtev za objavljivanje ESRS E5-2 – Akcije i resursi vezani za korišćenje resursa i cirkularnu ekonomiju. Preduzeće treba da izveštava o korišćenju resursa i merama u vezi sa cirkularnom ekonomijom, kao i o resursima dodeljenim tim merama. Opis mera vezanih za korišćenje resursa i cirkularnu ekonomiju treba da sledi principe definisane u ESRS 2 CCR-2. Osim ovog opisa, preduzeće treba da naznači da li i kako akcija i resurs pokrivaju jedan od nivoa hijerarhije otpada (prevencija; priprema za ponovnu upotrebu; recikliranje; druge metode oporavka; odlaganje) ili detaljniju strategiju cirkularne ekonomije za celokupni lanac vrednosti proizvoda (odbijanje; preispitivanje; smanjenje; ponovna upotreba; popravka; obnova; prerada i prenamena; reciklaža). Takođe, treba naznačiti mere cirkularne ekonomije preduzete u uzvodnom i nizvodnom lancu vrednosti kako bi se izbeglo stvaranje otpada.
  4. Zahtev za objavljivanje ESRS E5-3 – Ciljevi vezani za korišćenje resursa i cirkularnu ekonomiju. Preduzeće treba da opiše postavljene ciljeve za korišćenje resursa i cirkularnu ekonomiju, naznačujući da li i kako se ti ciljevi odnose na prilive i odlive, kao i na povećanje cirkularnog dizajna, smanjenje udela neobnovljivih sirovina i sl.
  5. Zahtev za objavljivanje ESRS E5-4 – Prilivi resursa. Preduzeće treba da pruži informacije o prilivima materijalnih resursa. Informacije treba da uključuju opis materijalnih priliva, kao što su proizvodi uključujući ambalažu i materijale, i imovina, postrojenja i oprema korišćena u vlastitim operacijama i duž lanca vrednosti. Preduzeća koja deluju u „ključnom lancu vrednosti ključnih proizvoda“ (npr. baterije; vozila; ambalaža; plastika; tekstil; građevinski materijali i zgrade), kako je definisano u Akcionom planu EU za cirkularnu ekonomiju, treba dodatno izveštavati o sledećem:
  • Ukupna težina proizvoda i materijala korišćenih tokom izveštajnog perioda
  • Apsolutna vrednost i procenat obnovljivih ulaznih materijala korišćenih za proizvodnju proizvoda i usluga
  • Težina proizvoda i materijala koji su ponovo upotrebljeni ili reciklirani

6. Zahtev za obelodanjivanje ESRS E5-5 – Odlivi resursa. Preduzeće treba da pruži informacije o glavnim odlivima resursa, uključujući otpad. Treba obezbediti opis glavnih proizvoda i materijala proizvedenih od strane preduzeća i dizajniranih prema principima cirkularnosti, uključujući trajnost, mogućnost ponovne upotrebe, popravke, rastavljanja, prerade, obnove. Preduzeća koja deluju u „ključnom lancu vrednosti ključnih proizvoda“ (npr. baterije; vozila; ambalaža; plastika; tekstil; građevinski materijali i zgrade), kako je definisano u Akcionom planu EU za cirkularnu ekonomiju, treba dodatno izveštavati o sledećem:

  • Ukupna težina i procenat materijala koji su vraćeni iz procesa proizvodnje proizvoda i usluga preduzeća
  • Za materijale iz procesa proizvodnje dizajnirane prema principima cirkularnosti, takođe treba navesti razne osobine kao što su trajnost, mogućnost ponovne upotrebe i obnove

Takođe, preduzeće treba da pruži informacije o ukupnoj količini generisanog otpada u preduzeću, praveći razliku između opasnog i neopasnog otpada.

7. Zahtev za objavljivanje ESRS E5-6 – Potencijalni finansijski efekti uticaja, rizika i prilika vezanih za korišćenje resursa i cirkularnu ekonomiju. Preduzeće treba da izveštava o potencijalnim (pozitivnim i negativnim) finansijskim efektima materijalnih rizika i prilikama koje proizilaze iz uticaja korišćenja resursa i cirkularne ekonomije.