Godišnji porez na dohodak građana za 2016. godinu

24. фебруара 2017 | Vreme čitanja: 2 min

Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi za 2016. godinu u Srbiji objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 5/2017 dana 25. januara 2017. godine i iznosi 761.688 dinara. Ovaj podatak se koristi pri utvrđivanju limita za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak za 2016. godinu.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu u Srbiji su fizička lica:

  • rezidenti Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji i van Srbije tokom 2016. godine; i
  • nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji tokom 2016. godine;

ukoliko ovako ostvaren dohodak tih fizičkih lica prelazi ukupan neto iznos od 2.285.064 dinara.

Dohodak koji podleže oporezivanju je prihod fizičkog lica ostvaren po osnovu zarade, samostalne delatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih dobara, prihodi sportista i sportskih stručnjaka kao i drugi prihodi shodno članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ukupan neto dohodak fizičkog lica ostvaren u 2016. godini je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

  • ostvareni dohodak do 2.285.064 dinara – neoporeziv;
  • ostvareni iznos dohotka u rasponu od 2.285.064 do 6.855.192 dinara – oporezivo stopom od 10%;
  • ostvareni iznos dohotka koji prelazi 6.855.192 dinara – oporezivo stopom od 15%.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

  • umanjenje za poreskog obveznika: 304.675 dinara;
  • umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 114.253 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu je 15. maj 2017. godine. Podnošenje prijave se vrši elektronskim putem ili u papirnom obliku neposredno/ putem pošte Poreskoj upravi nadležnoj prema mestu prebivališta obveznika, na obrascu PPDG-2R.

Godišnji porez na dohodak se plaća po rešenju Poreske uprave.

 

taxnewsletter_februar2017_srb_0.pdf