Godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu

2. марта 2021 | Vreme čitanja: 2 min

Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi za 2020. godinu u Srbiji objavljen je 26. februara 2021. godine i iznosi 995.808 dinara. Ovaj podatak se koristi pri utvrđivanju limita za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu u Srbiji su fizička lica:

  • rezidenti Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji i van Srbije tokom 2020. godine; i
  • nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji tokom 2020. godine;

ukoliko ovako ostvaren dohodak tih fizičkih lica prelazi ukupan neto iznos od 2.987.424 dinara.

Dohodak koji podleže oporezivanju je prihod fizičkog lica ostvaren po osnovu zarade, samostalne delatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih dobara, prihodi od ugostiteljskih usluga, prihodi sportista i sportskih stručnjaka kao i drugi prihodi shodno članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ukupan neto dohodak fizičkog lica ostvaren u 2020. godini je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

  • ostvareni oporeziv dohodak do 2.987.424 dinara – neoporeziv;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka do 5.974.848 dinara – oporezivo stopom od 10%;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka koji prelazi 5.974.848 dinara – oporezivo stopom od 15%.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

  • umanjenje za poreskog obveznika: 398.323 dinara;
  • umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 149.371 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu je ponedeljak 17. maj 2021. godine. Podnošenje prijave se vrši elektronskim putem ili u papirnom obliku nadležnoj Poreskoj upravi prema mestu prebivališta obveznika, na obrascu PPDG-2R.

Godišnji porez na dohodak se plaća po rešenju Poreske uprave.