Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu i izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

22. априла 2024 | Vreme čitanja: 3 min

Objavljen je podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi za 2023. godinu u Srbiji koji iznosi 1.423.188 dinara.
Ovaj podatak se koristi pri utvrđivanju limita za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu u Srbiji su fizička lica:

– rezidenti Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji i van Srbije tokom 2023. godine; i
– nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji tokom 2023. godine;

ukoliko ovako ostvaren dohodak tih fizičkih lica prelazi ukupan neto iznos od 4.269.564 dinara.

Dohodak koji podleže oporezivanju je prihod fizičkog lica ostvaren po osnovu zarade, samostalne delatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih dobara, prihodi od ugostiteljskih usluga, prihodi sportista i sportskih stručnjaka kao i drugi prihodi shodno članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ukupan neto dohodak fizičkog lica ostvaren u 2023. godini je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

– ostvareni oporeziv dohodak do 4.269.564 dinara – neoporeziv;
– ostvareni iznos oporezivog dohotka do 8.539.128 dinara – oporezivo stopom od 10%;
– ostvareni iznos oporezivog dohotka koji prelazi 8.539.128 dinara – oporezivo stopom od 15%.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

– umanjenje za poreskog obveznika: 569.275 dinara;
– umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 213.478 dinara.

Za obveznike koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana imaju manje od navršenih 40 godina života, dodatno se umanjuje zbir godišnjeg dohotka za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno za 4.269.564 dinara.

Od 2023. godine, obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana prijavljuju i plaćaju porez po sistemu samooporezivanja, a ne kao što je bila praksa prethodnih godina po rešenju poreske uprave. Poreska prijava se podnosi isključivo elektronskim putem.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza je 15. maj 2024. godine.

 

Izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

 

U nastavku navodimo izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost objavljenim u Službenom glasniku broj 29/2024 od 03.04.2024 sa primenom od 4. aprila 2024. godine.

Promet dobara u postupku carinskog skladištenja

U pogledu prava na korišćenje poreskog oslobođenja za promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja, izmenama Pravilnika ukinuta je obaveza poreskog dužnika da poseduje račun za isporuku dobara overen od strane nadležnog organa.

S tim u vezi, za korišćenje predmetnog oslobođenja, neophodno da poreski dužnik poseduje samo deklaraciju u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju deklaracije u papirnom obliku kojim se dokazuje da su dobra u postupku carinskog skladištenja.

Promet dobara i usluga na osnovu međunarodnih ugovora

U vezi sa pravom na korišćenje poreskog oslobođenja za promet dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnih ugovora dodata je odredba kojom se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje u skladu sa međunarodnim ugovorom koji se primenjuje na dan zaključenja ugovora na osnovu kojeg se vrši promet dobara i usluga, odnosno međunarodnim ugovorom koji se primenjuje na dan prometa dobara i usluga.

Dalje, dopunama Pravilnika propisano je da potvrda o poreskom oslobođenju treba pored dosadašnjih elemenata da sadrži i podatak o nazivu i vrednosti projekta ako se promet vrši u okviru realizacije projekta

Refundacija PDV kupcu prvog stana

U pogledu prava na refundaciju PDV kupcu prvog stana, izmenama i dopunama Pravilnika propisano je da kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom, ako poseduje fiskalni račun obveznika PDV – prodavca koji je po tom osnovu poreski dužnik u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Dodatno, u pogledu dokumentacije koja se podnosi uz Zahtev za refundaciju, promenjena je tačka koja je do sada propisivala obavezu dostavljanja računa ili drugog dokumenta koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV na način da je sada potrebno dostaviti fiskalni račun u kojem je iskazan PDV.

Predmetnom izmenom onemogućeno je ostvarivanje prava na refundaciju PDV na osnovu bilo kog drugog dokumenta koji služi kao račun.