Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu

28. фебруара 2024 | Vreme čitanja: 2 min

Objavljen je podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi za 2023. godinu u Srbiji koji iznosi 1.423.188 dinara.
Ovaj podatak se koristi pri utvrđivanju limita za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu u Srbiji su fizička lica:

– rezidenti Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji i van Srbije tokom 2023. godine; i
– nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji tokom 2023. godine;

ukoliko ovako ostvaren dohodak tih fizičkih lica prelazi ukupan neto iznos od 4.269.564 dinara.

Dohodak koji podleže oporezivanju je prihod fizičkog lica ostvaren po osnovu zarade, samostalne delatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih dobara, prihodi od ugostiteljskih usluga, prihodi sportista i sportskih stručnjaka kao i drugi prihodi shodno članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ukupan neto dohodak fizičkog lica ostvaren u 2023. godini je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

– ostvareni oporeziv dohodak do 4.269.564 dinara – neoporeziv;
– ostvareni iznos oporezivog dohotka do 8.539.128 dinara – oporezivo stopom od 10%;
– ostvareni iznos oporezivog dohotka koji prelazi 8.539.128 dinara – oporezivo stopom od 15%.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

– umanjenje za poreskog obveznika: 569.275 dinara;
– umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 213.478 dinara.

Za obveznike koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana imaju manje od navršenih 40 godina života, dodatno se umanjuje zbir godišnjeg dohotka za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno za 4.269.564 dinara.

Od 2023. godine, obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana prijavljuju i plaćaju porez po sistemu samooporezivanja, a ne kao što je bila praksa prethodnih godina po rešenju poreske uprave. Poreska prijava se podnosi isključivo elektronskim putem.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza je 15. maj 2024. godine.