Izmene i dopune Pravilnika o PDV i Pravilnika o fiskalnim računima

27. априла 2022 | Vreme čitanja: 2 min

U „Službenom glasniku RS“, broj 49/2022 objavljeni su:

  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa i
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost.

Navedeni pravilnici stupili su na snagu 22. aprila 2022. godine i donose nova pravila za izdavanje računa imaocu korporacijske kartice.

Pravilnik o fiskalnim računima

Prema novom članu 2a Pravilnika o fiskalnim računima, kada se promet dobara i usluga na malo vrši imaocu korporacijske kartice izdate od strane obveznika fiskalizacije koji isporučuje dobra i pruža usluge, obveznik fiskalizacije izdaje isključivo fiskalni račun za promet, nezavisno od toga da li je realizacija tog prometa prethodno naplaćena, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

  • da su izdavalac i primalac korporacijske kartice zaključili pisani ugovor o korišćenju korporacijske kartice, kojim se uređuje korišćenje korporacijske kartice;
  • da je navedenim ugovorom predviđeno da isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga utvrđuje novčanu obavezu primaoca za kalendarski mesec ili za kraći period u kalendarskom mesecu.

Za navedeni promet obveznik fiskalizacije izdaje račun, odnosno račune u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost. Takođe, obveznik fiskalizacije koji je izdao račun, odnosno račune za celokupan promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu može za taj promet da izda fiskalni račun na kojem navodi podatak „refundacija“.

Pravilnik o PDV

Izmenama i dopunama člana 198. Pravilnika o PDV, propisan je novi izuzetak kada se fiskalni račun ne smatra se računom u smislu Zakona o PDV.  Naime, ako se promet dobara i usluga vrši imaocu korporacijske kartice, fiskalni račun za taj promet, koji se izdaje u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, ne smatra se računom u smislu Zakona o PDV.

U skladu sa navedenim, obveznik fiskalizacije koji izdaje korporacijsku karticu, u slučaju prometa na malo izdaje račun prema propisima o PDV.

Takođe, račun obveznika PDV za promet dobara i usluga izvršen imaocu korporacijske kartice u određenom periodu, za koji su u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija izdati fiskalni računi i fiskalni račun u kojem je naveden podatak „refundacija“ za sve promete za koje je izdat račun u skladu sa Zakonom o PDV, smatra se primljenim poslednjeg dana perioda na koji se taj račun odnosi.

Prema tome, u ovom slučaju, bez obzira na datum izdavanja računa, primalac ima pravo na odbitak prethodnog poreza u poreskom periodu na koji se taj račun odnosi.