Ministarstvo finansija objavilo nacrt o izmenama i dopunama Zakona

10. новембра 2022 | Vreme čitanja: 2 min

Na internet stranici Ministarstva finansija objavljeni su:

 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju;
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Sugestije i primedbe zainteresovana lica mogu dostaviti Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do 15.30 sati.

Izdvajamo najznačajnije izmene i dopune.

Zakon o elektronskom fakturisanju

 • Predložena je dopuna kojom se precizira da se Zakon o elektronskom fakturisanju ne odnosi na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti prema Zakonu o porezu na dohodak građana;
 • Predložena je dopuna odredbe kojom se povećava broj transakcija za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, što između ostalog uključuje i promet bez naknade;
 • Predložene su izmene u vezi sa obavezom elektronskog evidentiranja obračuna PDV;
 • Predloženo je da elektronska faktura koja je inicijalno odbijena, može biti naknadno prihvaćena. 

Predloženo je da izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju stupe na snagu 1. januara 2023. godine, osim odredbe kojom je predviđeno da se elektronska faktura koja se evidentira u CRF, a koja je inicijalno odbijena, može naknadno prihvatiti. Predloženo je da se navedena odredba primenjuje od 1. juna 2023. godine.

Zakon o porezu na dohodak građana

 • Predloženo je povećanje neoporezivog iznosa zarade;
 • Predloženo je produženje trajanja olakšica za novozaposlena lica iz čl. 21v i 21d ZPDG do kraja 2023. godine;
 • Predviđeno je da se godišnji porez na dohodak građana plaća samooporezivanjem na dohodak ostvaren u kalendarskoj godini. Dodatno je predviđeno da poreski organ na osnovu podataka iz službene evidencije unese podatke u poresku prijavu na portalu Poreske uprave dok će poreski obveznik biti obavezan da izvrši izmenu ili dopunu podataka i podnese prijavu elektronski;
 • Predviđeni su novi metodi oporezivanja frilensera.

Planirane izmene i dopune bi se primenjivale počev od 1. januara 2023. godine.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • Predloženo je smanjenje stope doprinosa za PIO sa 25% na 24% odnosno stope doprinosa za PIO na teret poslodavca sa 11% na 10%;
 • Predviđen je novi metod utvrđivanja osnovice za doprinose za frilensere

Planirane izmene i dopune bi se primenjivale počev od 1. januara 2023. godine.