Ministarstvo finansija objavilo nacrt o izmenama i dopunama Zakona

8. новембра 2022 | Vreme čitanja: 3 min

Na internet stranici Ministarstva finansija objavljeni su:

 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji. 

Sugestije i primedbe zainteresovana lica mogu dostaviti Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do 15.30 sati.

Izdvajamo najznačajnije izmene i dopune. 

Zakon o fiskalizaciji

 • Predložena je dopuna u skladu sa kojom se prometom na malo ne smatra promet izvršen izvan maloprodajnog objekta ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana; 
 • Predloženo je da se podaci iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom, koji se odnose na fiskalne račune izdate pravnim licima i preduzetnicima prenose u sistem elektronskih faktura po ispunjenju tehničkih uslova. 

Predloženo je da izmene i dopune Zakona o Fiskalizaciji stupe na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Zakon o porezima na imovinu

 • Predloženo je preciziranje u vezi sa razvrstavanjem nepokretnosti u skladu sa kojim se garaža u kojoj se (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost smatra poslovnim objektom;
 • Predložena su određena preciziranja u vezi sa poreskom osnovicom, nastankom i prestankom poreske obaveze;
 • Prema Nacrtu, u delu kojim se uređuju porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava, proširen je predmet oporezivanja koji uključuje i prava trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu. 

Porez na imovinu utvrđivaće se i plaćati u skladu sa ovim zakonom počev za 2023. godinu. 

Zakon o porezu na dodatu vrednost

 • Predloženo je preciziranje kako se utvrđuje tržišna vrednost dobara ili usluga u slučaju kada naknada za izvršen promet nije izražena u novcu;
 • Predloženo je pojašnjenje šta se smatra osnovicom za promet dobara ili usluga u zamenu za višenamenski vrednosni vaučer;
 • Predloženo je posebno pravilo za utvrđivanje osnovice za PDV u slučaju prometa između povezanih lica. Naime, u situaciji kada sticalac nema pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti a kada je naknada za promet niža od tržišne, osnovicom za PDV se smatra tržišna vrednost dobara ili usluga;
 • Predviđena je dopuna u članu 28. kojim se uređuje pravo na odbitak prethodnog poreza u delu kada se elektronska faktura smatra računom koji je neophodan za ostvarivanje ovog prava i u kom poreskom periodu primalac elektronske fakture može ostvariti pravo na odbitak.

Predloženo je da izmene i dopune Zakona PDV stupe na snagu 1. januara 2023. godinu.

Za sva pitanja i podršku možete kontaktirati TPA Tax tim.