MSFI 16 Lizing: Pregled i uticaj na dugoročne ugovore o lizingu

30. маја 2017 | Vreme čitanja: 5 min

Dana 13. januara 2016. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) završio je svoj dugogodišnji projekat o računovodstvenom obuhvatanju lizinga i objavio je MSFI 16, Lizing, koji će zameniti trenutnu standard vezan za lizinge MRS 17, kao i povezana tumačenja. Verovatno je da će MSFI 16 imati značajan uticaj na finansijske izveštaje jednog broja primalaca lizinga, kao i na pregovore o dugoročnom zakupu.

1. Cilj

MSFI 16 uspostavlja principe za priznavanje, vrednovanje, prezentovanje i obelodanjivanje lizinga u finansijskim izveštajima u skladu sa MSFI, sa ciljem da se obezbedi da primaoci i davaoci lizinga pruže relevantne informacije o tim transakcijama. Posebno kod računovodstvenog modela sa jednim primaocem lizinga, koji zahteva od primalaca lizinga da za skoro sva sredstva sa pravom korišćenja treba da priznaju osnovno sredstvo i obavezu u bilansu stanja, osim ako je period zakupa 12 meseci ili kraći ili ako sredstvo ima zanemarljivu vrednost, naročito ima za cilj da poboljša kvalitet finansijskog izveštavanja i uporedivost finansijskih izveštaja primalaca lizinga.

2. Delokrug

MSFI 16 se primenjuje na sve lizinge, uključujući podzakupe i transakcije prodaje i povratnog lizinga, osim na ugovore o lizingu koji se odnose na istraživanje mineralnih resursa, biološka sredstva, ugovore o koncesiji za pružanje usluga i na određena prava iz delokruga MSFI 15, Prihodi iz ugovora sa kupcima i MRS 38, Nematerijalna imovina.

3. Identifikacija lizinga

Na početku trajanja ugovora, pravno lice treba da proceni da li ugovor, ili deo ugovora, predstavljaju lizing. Ugovor, ili deo ugovora, predstavljaju lizing ako se ugovorom prenosi pravo na kontrolu upotrebe identifikovanog sredstva u određenom periodu u zamenu za naknadu. Kontrola je preneta kada kupac ima pravo i da upravlja korišćenjem identifikovanog sredstva i da ostvari ekonomsku korist korišćenjem tog sredstva.

4. Razdvajanje komponenti ugovora

Kod ugovora koji sadrže komponente lizinga i komponente koje se ne odnose na lizing, kao, na primer, ugovor o lizingu opreme i pružanju usluga održavanja opreme, primalac lizinga treba da procentualno razdvoji iznos naknade na pojedinačne komponente, koje treba proceniti ako tržišne cene nisu dostupne. Kao praktično rešenje, primalac lizinga može da odluči da ne razdvaja komponente lizinga od komponenti koje se ne odnose na lizing i da, umesto toga, sve komponente prizna kao lizing.

5. Datum stupanja na snagu i prelazni period

Pravna lica treba da primenjuju ovaj standard za godišnje periode koji počinju 1. januara 2019. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena pod uslovom da je pravno lice počelo da primenjuje i MSFI 15 (koji stupa na snagu 1. januara 2018. godine). Kao praktično rešenje, pravno lice nije obavezno da ponovo proceni da li ugovor, ili deo ugovora, predstavljaju lizing na datum prve primene. Pravno lice treba da primeni MSFI 16 sa potpunim retroaktivnim efektom ili, alternativno, da ne prezentuje uporedive informacije, već da za kumulirane efekte prve primene MSFI 16 koriguje početno stanje neraspoređene dobiti (ili druge vrste kapitala, ako je primenljivo) na datum prve primene.

6. Uticaj MSFI 16 na dugoročne ugovore o lizingu

Najznačajniji efekat novih zahteva MSFI 16 će biti povećanje sredstava i finansijskih obaveza. Akcionarska društva koja primenjuju MSFI ili američke računovodstvene standard (US GAAP) su 2014. godine iskazala vanbilansne obaveze u iznosu od skoro 3 biliona američkih dolara. Shodno tome, kod kompanija i industrija sa materijalno značajnim vanbilansnim obavezama za lizing, a naročito po osnovu dugoročnih ugovora o lizingu, kao što su avio kompanije, maloprodaje, turizam i transport, doći će do značajnih promena u ključnim finansijskim pokazateljima koji koriste prezentovana sredstva i obaveze, kao što su, na primer, upotreba duga za finansiranje, racio likvidnosti, neto obrtna sredstva (prodaja / ukupna aktiva), EBIT, EBITDA. Očekuje se da će se uslovi budućih ugovora promeniti. IASB ne očekuje da efekat na kapital bude značajan za većinu kompanija – efekat će zavisiti od mogućnosti pozajmljivanja kompanije, uslova ugovora o lizingu i odnosa obaveza za lizing i kapitala. Kao što je gore navedeno, očekuje se da novi računovodstveni model za primaoce lizinga utiče na povećanje operativnog profita i troškova finansiranja, i da će uticati na veći EBIT i EBITDA.

MSFI će najverovatnije imati značajan utican na dugoročne ugovore o lizingu pošto iznos obaveze za lizing zavisi, između ostalog, i od fiksnih otplata, pa samim tim i na dužinu neopozivog perioda lizinga imajući u vidu opciju produženja čija je primena relativno sigurna.

Međutim, trebalo bi naglasiti da iznos obaveze za lizing takođe zavisi i od:

■      promenljivih anuiteta koji zavise od indeksa ili stope

■      promenljivih anuiteta koji nisu uključeni u vrednovanje obaveze za lizing (kao što su anuiteti vezani za prodaju)

■      potraživanja za podsticaje

■      garancija primaoca lizinga za rezidualnu vrednost

■      relativno izvesnih otplata opcije kupovine

■      relativno izvesnih plaćanja penala za prekid lizinga

MSFI 16 će možda pružiti podsticaj da se transakcija strukturira tako da se ostvare željeni računovodstveni ishodi. Primeri uključuju skraćenje perioda trajanja lizinga i varijabilne anuitete, kako bi se priznale niže obaveze za lizing.

Ipak, IASB priznaje da promene u računovodstvenom obuhvatanju lizinga mogu imati uticaja na tržište lizinga ako se kompanije odluče pre za kupovinu sredstava, umesto lizinga.

Međutim, treba napomenuti da lizing obično obezbeđuje finansiranje sredstava, bez ikakvih dodatnih garancija, stalno obnavljanje sredstava zasnovano na najnovijim dostupnim tehnologijama, usluge povezane sa lizingom (na primer, održavanje sredstava), deljenje rizika i profita između primalaca i davalaca lizinga (na primer, kroz varijabilne anuitete povezane sa prodajom) ili mogućnost korišćenja sredstva samo tokom potrebnog dela od ukupnog veka trajanja sredstva.

ZAKLJUČAK:

Primaoci, kao i davaoci lizinga, treba da preispitaju svoje aktivnosti vezena za lizing nakon primene MSFI 16. To može dovesti do promena u dužini trajanja lizinga ili promene u uslovima plaćanja ili u ponudi dodatnih usluga davaoca lizinga.

Iako datum stupanja na snagu izgleda daleko, pravna lica treba da osiguraju da imaju implementirane sisteme i procese kako bi identifikovali sve ugovore o lizingu, da imaju informacije potrebne kako bi odredili vrednovanje sredstava sa pravom korišćenja i obaveze za lizing, i da se pripreme za nova obelodanjivanja.