Novi Pravilnik o PDV evidenciji

17. октобра 2017 | Vreme čitanja: 3 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 90/2017 od 6. oktobra 2017. godine objavljen je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV-a („Pravilnik“).

Pravilnik je stupio na snagu 14. oktobra 2017. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine. Pravilnik propisuje način vođenja PDV evidencija i obavezu podnošenja pregleda obračuna PDV-a na POPDV obrascu.

U poređenju sa prethodnom verzijom koja je usvojena 2016. godine, ovim Pravilnikom je pojednostavljeno vođenje PDV evidencija i smanjen je broj podataka koje je neophodno iskazati u POPDV obrascu. Pravilnikom se predviđaju odredbe u vezi sa PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV-a u POPDV obrascu.

PDV evidencije

Novi Pravilnik propisuje obavezu PDV obveznika da obezbedi podatke od značaja za utvrđivanje PDV obaveze kroz opšte i posebne PDV evidencije.

U okviru opšte PDV evidencije, obveznik je dužan da obezbedi podatke o:

 • Prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom odbitka prethodnog PDV-a;
 • Prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava odbitka prethodnog PDV-a;
 • Oporezivom prometu dobara i usluga i obračunatom PDV-u;
 • PDV obračunat na promet drugog lica (tzv. reverse charge);
 • Posebnim postupcima oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta;
 • Uvozu dobara;
 • Nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika;
 • Nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;
 • Prometu dobara i usluga koji je izvršen van Republike i drugom prometu koji ne podleže PDV-u.

Bitno olakšanje u vođenju PDV evidencija, u poređenju sa domaćim obveznicima, odnosi se na obveznike PDV-a – strana lica. Naime, u opštoj evidenciji obveznika PDV-a – stranog lica evidentiraju se podaci koji se odnose na promet dobara i usluga koji obveznik PDV-a – strano lice vrši u Republici, odnosno koji je obvezniku PDV-a – stranom licu izvršen u Republici, kao i na uvoz dobara u Republici.

Posebne PDV evidencije treba da sadrže podatke o specifičnim transakcijama kao što je promet izvršen diplomatskim predstavništvima, promet sekundarnih sirovina, poljoprivrednih i povezanih proizvoda, opreme i objekata za vršenje delatnosti itd.

POPDV obrazac

POPDV obrazac se popunjava i podnosi Poreskoj upravi elektronski, zajedno sa PDV prijavom počev od januara 2018. godine ili prvog kvartala 2018. godine (u zavisnosti od toga da li PDV obveznik podnosi PDV prijave mesečno ili kvartalno).

Pored podataka o PDV obvezniku (poreski identifikacioni broj i naziv poreskog obveznika) POPDV obrazac treba da sadrži podatke o:

 • Prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom odbitka prethodnog PDV-a;
 • Prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava odbitka prethodnog PDV-a;
 • Oporezivom prometu dobara i usluga i obračunatom PDV-u;
 • PDV obračunat na promet drugog lica (tzv. reverse charge);
 • Posebnim postupcima oporezivanja;
 • Ukupnom prometu dobara i usluga i obračunatom PDV-u;
 • Uvozu dobara;
 • Nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika;
 • Nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;
 • PDV za promet dobara i usluga koji se može odbiti kao prethodni porez i ispravke odbitka prethodnog poreza;
 • Ukupnoj vrednosti nabavljenih dobara i usluga, uključujući i uvoz dobara;
 • PDV obavezi; i
 • Prometu dobara i usluga koji je izvršen van Srbije i drugi promet koji ne podleže PDV.