Priprema dokumentacije o transfernim cenama

3. априла 2017 | Vreme čitanja: 2 min

U slučaju da je pravno lice u toku poslovne godine imalo transakcije sa povezanim licima, u obavezi je da pripremi dokumentaciju o transfernim cenama, i to:

  • Izveštaj u punoj formi,
  • Izveštaj u skraćenoj formi.

Da bi poreski obveznik bio u mogućnosti da pripremi i podnese Poreskoj upravi izveštaj u skraćenoj formi, potrebno je da bude ispunjen jedan od sledeća dva uslova:

  • Da je konkretna transakcija sa povezanim licem jednokratna u godini za koju se podnosi dokumentacija i da njena vrednost nije veća od 8 miliona RSD,
  • Da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi dokumentacija nije veća od 8 miliona RSD.

Poresko zakonodavstvo propisuje da se dokumentacija o transfernim cenama dostavi Poreskoj upravi uz poreski bilans i poresku prijavu, odnosno u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza.

Sadržaj dokumentacije o transfernim cenama

Dokumentacija o transfernim cenama treba da obuhvata sledeće oblasti:

  • Opšti opis organizacione, pravne i operativne strukture grupe pravnog lica,
  • Opšti opis poslovne strategije i poslovne politike grupe pravnog lica,
  • Pregled poslovanja pravnog lica,
  • Informacije o tržištu i industriji u kojoj pravno lice posluje,
  • Funkcionalna analiza aktivnosti pravnog lica (na osnovu procene funkcija koje obavlja, rizika koje preuzima svaka strana u transakciji, materijalne i nematerijalne imovine koju koriste),
  • Ekonomska analiza međukompanijskih transakcija koja uključuje izbor odgovarajuće metode za testiranje transfernih cena i identifikovanje uporedivih cena za svaku vrstu analizirane transakcije.

Prilikom dokazivanja tržišnih cena, odnosno analize cena u transakcijama između povezanih lica, moguće je izvršiti analizu uporedivosti transakcija sa povezanim licima (tzv. „benchmarking“ analizu) primenom komercijalne baze podataka Amadeus. Amadeus baza podataka sadrži finansijske informacije za oko 20 miliona kompanija u Evropi. Podaci u Amadeus bazi su sakupljeni od strane kompanije Bureau van Dijk iz različitih zvaničnih lokalnih izvora i standardizovani na način da omoguće pretragu kompanija i njihovo poređenje po brojnim kriterijumima.

TPA ima široko iskustvo u pripremi dokumentacije o transfernim cenama i izradi analize uporedivosti posredstvom Amadeus baze podataka.

audit_newsletter_mart_2017_srb_2.pdf