Promena modela vrednovanja investicionih nekretnina

17. октобра 2017 | Vreme čitanja: 3 min

Da li se promena modela vrednovanja investicionih nekretnina sa modela nabavne vrednosti na model fer vrednosti smatra ispravkom greške iz ranijih perioda ili promenom računovodstvene politike?

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) je uveden u računovodstvenu praksu Republike Srbije putem Zakona o računovodstvu („Zakon“) iz 2013. godine. Zakonom je definisano da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima mala pravna lica moraju da primenjuju MSFI za MSP počev od finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

MSFI za MSP je doneo dosta promena u odnosu na „pune“ MSFI, od kojih je jedna i način vrednovanja investicionih nekretnina. Dok po „punim“ MSFI pravna lica mogu da biraju da li žele da naknadno vrednuju investicione nekretnine po modelu nabavne vrednosti ili po modelu fer vrednosti, Odeljkom 16 MSFI za MSP je definisano da, prilikom početnog priznavanja, entitet treba da odmerava investicione nekretnine po nabavnoj vrednosti, dok na svaki datum izveštavanja investicione nekretnine čija se fer vrednost može pouzdano odmeriti bez prekomernih troškova ili napora treba odmeravati po fer vrednosti sa promenama fer vrednosti koje se priznaju kao dobitak ili gubitak. Treba napomenuti da pravna lica nisu dužna da za ovaj posao angažuju profesionalne procenitelje.

Ovo znači da su mala pravna lica 2014. godine morala da „pređu“ na MSFI za MSP i da investicione nekretnine naknadno vrednuju po fer vrednosti sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine. Ukoliko iz nekog razloga malo pravno lice nije počelo da vrednuje svoje investicione nekretnine po fer vrednosti sa početkom primene novog standarda, već je nastavilo da ih vrednuje po modelu nabavne vrednosti, ovo se smatra greškom iz prethodnog perioda, imajući u vidu da mala pravna lica nemaju alternativu u pogledu vrednovanja investicionih nekretnina.

Odeljkom 10 MSFI za MSP je definisano da, u meri u kojoj je to izvodljivo, entitet treba da vrši retroaktivnu korekciju materijalno značajnih grešaka iz prethodnog perioda u prvom setu finansijskih izveštaja nakon otkrivanja tih grešaka tako što će prepraviti uporedne iznose za prezentovane ranije periode u kojima su se greške dogodile, ili ako se greška dogodila pre najranijeg prezentovanog perioda, prepraviti početna stanja imovine, obaveza i kapitala za najraniji prezentovani prethodni period.

Važno je napomenuti da, u ovom slučaju, entitet takođe mora da izmeni prijave za porez na dobit za periode u kom su greške nastale.

Ako pravno lice koje koristi „pune“ MSFI izabere da pređe sa modela nabavne vrednosti na model fer vrednosti kada je vrednovanje investicionih nekretnina u pitanju, ovo bi predstavljalo promenu računovodstvene politike. Ova promena bi trebalo da bude sprovedena retrospektivno korigovanjem početnog stanja svake komponente kapitala na koju promena utiče i to za najraniji prezentovani prethodni period i ostale uporedne iznose obelodanjene za svaki prezentovani prethodni period kao da je nova računovodstvena politika bila primenjivana oduvek. U ovom slučaju, pravno lice ne bi bilo dužno da menja prijave za porez na dobit za prethodne periode.