Pripremite se za SAP implementaciju

28. маја 2018 | Vreme čitanja: 3 min

SAP implementation

Dobra strategija implementacije podrazumeva da ste dobro pripremljeni, sposobni da održite fokus na prvobitno utvrdjenom planu vašeg projekta i da je vaše osoblje pravilno obučeno i spremno. Računovodstveni tim kompanije TPA Srbija može vam pomoći da izbegnete greške u vezi sa lokalizacijom, migracijom podataka i obukom korisnika.

Preduslovi / početna faza

Strategija implementacije SAP-a je, u najvećoj meri, definisana početnim pristupom klijenta – sve funkcije se istovremeno aktiviraju ili uvode postepeno tokom vremena. S obzirom na to da su uobičajeni preduslovi mapiranje kontnog plana i prilagođavanje već razvijenih računovodstvenih procedura klijenta domaćem zakonodavstvu, a imajući u vidu potrebu za više od jednim SAP modulom (npr. FI i MM) i obukom korisnika, preporučljivo je da se prenos poslovanja kompanije u SAP izvrši postepeno.

Fokus prve faze je na pripremi projekta i predviđanju održivosti poslovnih aktivnosti u SAP-u. Saradnja između SAP konsultanata i računovodstvenog odeljenja je od suštinske važnosti za fazu realizacije. Razumevanje računovodstvenih zahteva je ključno za konfiguraciju SAP-a i razvoj dodatnih interfejsa, koji povezuju SAP i druge softvere.

Lokalizacija

Jedan od prvih zadataka računovođa je mapiranje lokalnog kontnog plana sa SAP kontima (kontima grupe). Kako je srpskim Zakonom o računovodstvu propisan Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru, koji se primenjuju za izradu godišnjih finansijskih izveštaja, SAP mora da sadrži srpske račune. Za potrebe izveštavanja ka menadžmentu, računi grupe bi trebalo da budu dostupni u SAP-u takođe.

Važni segmenti lokalizacije su sledeći:

  • implementacija PDV evidencije u SAP-u – računovodstveno odeljenje identifikuje poslovne transakcije kompanije i u skladu sa tim, priprema specifikaciju poreskih indikatora i odgovarajućih konta glavne knjige. Cilj je da se iz SAP-a dobije ispravna PDV evidencija / PDV prijava.
  • registar OS – kreiranje osnovnih sredstava u SAP-u. Računovođe daju vredne informacije o stopama poreske amortizacije, odnosno, klasifikuju sredstva po poreskim grupama, u skladu sa Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama.

Proces migracije podataka

Posebna pažnja posvećena je procesu migracije podataka. Inicijalno planiranje projekta bi trebalo da uzme u obzir dovoljno vremena za ovaj korak, usled složenosti i mogućih zastoja. Svi podaci iz starog softvera bi trebalo da budu prilagođeni na odgovarajući način pre migracije. Opciono, treba dodati nove podatke ako se to zahteva (mesta troškova, profitni centri, segmenti i sl.). Nakon prenosa u testno okruženje (SAP quality), računovodstveno odeljenje pregleda i potvrđuje ispravnost bruto bilansa u SAP-u. Nakon potvrde, podaci se šalju u SAP proizvodno okruženje (SAP production).

Preduslov za aktiviranje proizvodnog sistema je takođe detaljno testiranje koje treba da obave SAP konsultanti i računovođe. Pored toga, potrebno je da svi ključni korisnici prođu kroz program obuke i da se upoznaju sa planom SAP aktivnosti koje će izvršavati.

Nakon aktiviranja, tim podrške nadgleda performanse sistema, tako da mogu da se isprave sve eventualne greške koje se pojave u toku svakodnevne upotrebe.

Kontaktirajte nas za pomoć u vezi sa vašom implementacijom!

Kontakt