U susret fiskalizaciji

1. априла 2022 | Vreme čitanja: 4 min

Imajući u vidu da je Zakon o fiskalnim kasama  u primeni od 1. januara 2005. godine, odnosno da je od uvođenja sadašnjeg sistema fiskalizacije proteklo više od 15 godina i da je tehnologija koja se može primeniti u ovoj oblasti značajno napredovala, ustanovljeno je da postoji potreba za unapređenjem postojećeg sistema. Osnovni cilj je da primena nove tehnologije stvori uslove za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

S tim u vezi, Zakon o fiskalizaciji trebalo bi da otkloni nedostatke sadašnjeg modela fiskalizacije i da dovede do efikasnije kontrole svih isporuka dobara i pruženih usluga na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet dobara i usluga na malo. Novim sistemom fiskalizacije stvaraju se uslovi Poreskoj upravi za efikasnije praćenje i kontrolu poreskih obveznika kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza, kao i povećanje broja poreskih kontrola u samom sedištu poreskog organa, čime se smanjuje potreba za terenskim kontrolama.

Novi model fiskalizacije donosi sveobuhvatni obim fiskalizacije, s tim da su pojedine delatnosti zbog svoje specifičnosti izuzete od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Pored navedenog, prelaskom na novi sistem biće prevaziđeni procesni i tehnički nedostaci postojećeg sistema (postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa, redovno servisiranje, čuvanje kontrolnih traka i dr.), čime se smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent.

Tranzicioni period

Obveznicima fiskalizacije data je mogućnost da u periodu od 30. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine prilagode svoje poslovanje i u potpunosti pređu na novi sistem fiskalizacije, uz olakšan proces tranzicije i bez obaveze defiskalizacije starih fiskalnih uređaja. Naime, predviđeno je fazno prelaženje na novi model, čime je obveznicima omogućeno da nesmetano nastave svoje poslovanje, posebno kada se radi o obveznicima koje vrše promet na malo na više lokacija.

Predmet fiskalizacije

Zakonom o fiskalizaciji uspostavlja se sistem koji će osigurati da se svaki promet dobara i usluga na malo, kao i svaki primljeni avans za budući promet dobara i usluga na malo evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, što doprinosi efikasnijoj kontroli svih isporuka dobara i usluga na malo. Takođe, predmet fiskalizacije uključuje i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Obveznik fiskalizacije

Obuhvat fiskalizacije je proširen na sve obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, dakle sve preduzetnike, i sve obveznike poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrše promet na malo.

Različite vrste fiskalnih računa

Za razliku od jedinstvenog fiskalnog isečka koji se izdavao u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama, novi sistem donosi više varijanti fiskalnog računa u zavisnosti od vrste i tipa transakcije. Naime, sada razlikujemo fiskalne račune za promet i avans, kao i fiskalna dokumenta koja se ne smatraju fiskalnim računima, i to: kopija računa, račun obuke i predračun.

Takođe, u zavisnosti od tipa transakcije mogu se izdati fiskalni računi i fiskalna dokumenta za prodaju i refundaciju, odnosno poništavanje računa.

Sa jedne strane predmetno rešenje komplikuje postupanje, ali sa druge strane donosi jednostavniju proceduru u određenim slučajevima kao što su povraćaj novca, vraćanje dobara, ispravka greške i slično.

Prema opštem pravilu fiskalni računi se izdaju u štampanoj formi, uz mogućnost dostavljanja elektronskim putem, isključivo uz saglasnost kupca dobara, odnosno korisnika usluge, uz izuzetak za obveznike fiskalizacije koji obavljaju promet na malo isključivo putem interneta, koji račune dostavljaju u elektronskoj formi bez prethodne saglasnosti kupca.

Postupak fiskalizacije

Zakonom o fiskalizaciji predviđeno je da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i da se prenos podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi vrši putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Izuzetno, ukoliko se podaci o izdatim fiskalnim računima ne mogu dostaviti u realnom vremenu, predviđena je obaveza čuvanja podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa podataka Poreskoj upravi.

Obveznik fiskalizacije može koristiti elektronski fiskalni uređaj koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba prethodno odobrena od strane Poreske uprave, pri čemu je Poreska uprava uspostavila registar elemenata elektronskih fiskalnih uređaja čija je upotreba odobrena i isti objavila na svojoj internet stranici. Pored navedenog, obveznicima je ostavljena i mogućnost da samostalno razviju i implementiraju uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon.

Takođe, predviđeno je da obveznik fiskalizacije koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa kao i za potvrdu identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom.

Mogućnost provere fiskalnih računa

Kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da izvrše proveru da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, što bi trebalo da ima uticaja na veću disciplinu obveznika fiskalizacije. Provera se vrši pomoću QR koda koji je sastavni deo štampanih fiskalnih računa, odnosno pomoću hiper linka koji sadrži fiskalni računi izdati u elektronskoj formi.

Obaveze obveznika fiskalizacije

Inicijalno, obveznici fiskalizacije dužni su da izvrše prijavu poslovnog prostora u kom vrše delatnost na malo, radi generisanja jedinstvene oznake za taj prostor od strane Poreske uprave. Potom je potrebno odabrati odgovarajući elektronski fiskalni uređaj i  podneti prijavu za izdavanje bezbednosnog elementa, postaviti sistem u skladu sa relevantnom regulativom i otpočeti sa izdavanjem fiskalnih računa.