Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji

26. јула 2022 | Vreme čitanja: 2 min

Vlada Srbije je 16. juna 2022. godine donela Uredbu o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Uredba). Uredba je stupila na snagu 18. juna 2022. godine.

Uredbom se određuju kriterijumi za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Srbiji za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada (u daljem tekstu: novonastanjeno lice).

Poslodavac može da bude domaće ili strano pravno ili fizičko lice, preduzetnik, ogranak ili predstavništvo stranog poslodavca.

Za potrebe Uredbe, novonastanjeno lice je fizičko lice koje u periodu od 24 meseca, koji prethode danu zaključenja ugovora o radu, nije boravilo na teritoriji Srbije više od 180 dana i sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i ima mesečnu zaradu (bruto 1) od najmanje 300.000,00 RSD.

Uredbom je predviđen podsticaj tako što će se poslodavcu isplatiti 70% uplaćenog poreza na zarade i 100% uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za jedno ili više zaposlenih novonastanjenih lica, i to za isplate izvršene za zaposleno novonastanjeno lice u periodu od najviše 60 meseci počev od 1. jula 2022. godine do 31. decembra 2028. godine.

Za ostvarivanje podsticaja, poslodavac podnosi prijavu jednom godišnje u periodu 15-30. Septembar za zarade isplaćene u periodu koji prethodi podnošenju prijave najviše 12 messeci.

Glavni uslovi su sledeći:

  • Potrebno je da poslodavac, zapošljavanjem novonastanjenih lica, poveća ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na dan 18. jun 2022. godine.
  • Pravo na dodelu podsticaja poslodavac ostvaruje samo za novonastanjena lica koja zaposli najkasnije sa danom 31.decembra 2023. godine.
  • Pravo na podsticaje počev od 2024. godine, poslodavac može da ostvari ako nije smanjio broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2023. godine, a što se proverava na poslednji dan svakog kvartala od strane Ministarstva nadležnog za poslove privrede.
  • Pravo na dodelu podsticaja poslodavac ostvaruje ukoliko je novonastanjeno lice neprekidno zaposleno kod poslodavca u periodu između dana podnošenja prijave i 31. decembra godine u kojoj je prijava podneta.

Uredbom je propisano koje kategorije poslodavaca i pod kojim uslovima nemaju pravo na dodelu podsticaja kao i forma i sadržaj obrasca prijave za podsticaj koja se podnosi Ministarstvu nadležnom za poslove privrede.

Napominjemo da poslodavac nema pravo na podsticaj ukoliko za novonastanjeno lice koristi ili je koristio pravo na umanjenje osnovice za to lice u skladu sa članom 15v Zakona o porezu na dohodak građana i člama 15a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Takođe, Uredbom je propisano kada poslodavac gubi pravo na celokupan iznos podsticaja i kada je dužan da izvrši povraćaj primljenih sredstava na ime podsticaja.

Na kraju, potrebno je napomenuti da se isplata sredstava na ime podsticaja vrši do visine raspoloživih budžetskih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu za godine u kojima se vrši isplata podsticaja.