Vaša strategija podataka će propasti bez CDAO-a (Chief Digital and Artificial Intelligence Officer)

20. септембра 2023 | Vreme čitanja: 4 min

Kako se obim podataka eksponencijalno povećavao u poslednjih pet godina, kompanije koje žele da steknu konkurentske prednosti ne mogu izbeći korišćenje podataka kako bi donosile što bolje odluke. Bez snažnih politika i vođstva u oblasti strategije podataka koje bi podržavalo ovu transformaciju, mnoge kompanije neće ni preći dalje od početne tačke.

Kao odgovor na rastuću potrebu za odlukama zasnovanim na podacima, pojavila se nova strateška uloga vođstva: šef za digitalnu i veštačku inteligenciju (CDAO). Napor potreban za izgradnju efikasnog programa podataka više nije sporedan projekat za CTO-a ili CIO-a. Pojava CDAO-a odražava kontinuirani pomak u načinu na koji kompanije razumeju i koriste podatke, posmatrajući ih kao stratešku vrednost koja zahteva neophodnu strategiju i vođstvo.

Kao takvi, CDAO-i služe kao posvećeni lideri koji pomažu organizacijama da upravljaju kroz kompleksnosti strateškog upravljanja podacima i analitičkih inicijativa. Bez odgovarajućeg vođstva i smernica od strane CDAO-a, projekti i inicijative u vezi sa strategijom podataka mogu se suočiti sa različitim izazovima i lako mogu propasti.

Razumevanje uloge CDAO-a

Odgovornosti CDAO-a fokusiraju se na nadzor upravljanja podacima i analitikom, kao i na razvoj i sprovođenje strategije podataka koja je usklađena sa poslovnim ciljevima organizacije. Oni osiguravaju da se podaci čuvaju i koriste u skladu sa zakonskim i organizacionim politikama kako bi se sprečile potencijalne povrede i obezbedio integritet podataka.

Pored toga, CDAO-i igraju ključnu ulogu u identifikaciji potencijalnih prilika unutar podataka kompanije. Kompanije koje strategijski koriste podatke kao sredstvo mogu dobiti korisne uvide kako bi donosile dobre , optimizovale operacije i konačno stvarale veću poslovnu vrednost. Uloga CDAO-a je da služi kao neophodna veza između planova tehnologije i organizacione strategije, usmeravajući organizaciju ka željenom budućem stanju.

Uloga CDAO-a često je slična ulozi tradicionalnog menadžera ili direktora za analitiku podataka, ali sa jednom ključnom razlikom: naglasak na inicijativama vezanim za podatke kao kritičkim organizacionim inicijativama. Neke organizacije prave grešku tako što jednostavno preimenuju menadžera ili direktora za podatke u CDAO-a bez osiguranja da je integrisan u ključne strategijske diskusije, rokove i budžete, čime se ograničava uticaj CDAO-a. Važno je napomenuti da efikasan CDAO uvek treba blisko da sarađuje sa drugim članovima višeg rukovodstva.

Identifikacija uobičajenih izazova strategije podataka

Strategijski projekti i inicijative strategije podataka koje nisu vođene od strane CDAO-a često su skloni neuspehu zbog nekih od sledećih izazova:

  • Nedostatak sveobuhvatnog pristupa upravljanju podacima
  • Nedostatak mera za upravljanje kvalitetom podataka i kontrolu
  • Nedovoljna usklađenost između strategije podataka i poslovnih ciljeva
  • Uticaj vođstva CDAO-a

Podrška lidera CDAO-a može pomoći organizacijama da prevaziđu izazove implementiranjem neke od sledećih inicijativa:

Uspostavljanje kulture zasnovane na podacima

CDAO igra važnu ulogu u podsticanju kulture zasnovane na podacima unutar organizacije tako što proaktivno integriše saznanja iz podataka u različite procese donošenja odluka i promoviše literarnost o podacima u celoj organizaciji. Oni deluju kao most između različitih odeljenja, stvarajući tokove podataka između različitih poslovnih jedinica, naglašavajući važnost saradnje i centralizovanog integrisanja podataka. Podsticanjem kulture zasnovane na podacima, CDAO podstiče sve u organizaciji da vide podatke kao ključnu vrednost koja može da informiše i poboljša procese donošenja odluka.

Implementacija efikasnog upravljanja podacima

CDAO pokušava da izgradi efikasno upravljanje podacima tako što stvara obimne politike i standarde koji garantuju kvalitet, bezbednost i regulatornu usklađenost podataka kroz celu kompaniju. Pošto zaposleni manje verovatno sami započinju te procese, oni takođe postavljaju standarde za uvođenje efikasnih politika upravljanja podacima u kulturu i procese organizacije. Budući da CDAO može razumeti kako i tehnički i strateški aspekti organizacije funkcionišu, on može da stvori snažne okvire za upravljanje podacima i da promoviše kulturne promene, povećavajući verovatnoću da će se podaci upravljati i koristiti na način koji je usklađen sa ciljevima i zadacima organizacije.

Implementacija sveobuhvatne strategije podataka

Uspešnu implementaciju sveobuhvatne strategije podataka pokreće CDAO. CDAO takođe upravlja prioritetima inicijativa i investicija tako što pregleda širok spektar potencijalnih projekata i bira one koji će biti najvredniji i u skladu sa poslovnim zahtevima. CDAO pomaže u osiguravanju da strategija podataka organizacije nije niz kompulzivnih reakcija, već ključni deo korporativne vizije i strateški pokretač prioriteta koji su u skladu sa tim potrebama.