Započnite vaše ESG i održivo poslovanje

3. јуна 2024 | Vreme čitanja: 3 min

Rešenja za unapređenje vaše strategije

Organizacije vide mnoge prednosti uvođenja programa za zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost, korporativno upravljanje (ESG) i održivost. Ovi programi mogu biti iskorišćeni za postizanje operativnih ušteda, prepoznavanje brenda i optimizaciju lanca snabdevanja ako se pravilno implementiraju.

ESG nije nov koncept – mnogi aspekti su već uvedeni u svakodnevne aktivnosti kompanija. Ono što je novo je objedinjavanje mnogih aspekata i dosledno izveštavanje o njima. Ovo omogućava transparentnost i uporedivost između kompanija i onoga o čemu izveštavaju.

Svaka kompanija je na putu ka postizanju svojih ESG i ciljeva održivosti, iako nekima može biti izazovno da procene odakle da krenu sa ovim inicijativama kako bi pružile vrednost svojoj kompaniji. Ovo su koraci koje kompanije obično prate na svom putu.

Izveštavanje

Svest i edukacija – Pre nego što kreira strategiju ili program, kompanija mora imati uvid i svest o ESG i održivosti. Ovde počinju da razumeju šta je važno kada je reč o ESG i održivosti, kako proceniti ove različite inicijative i kako razviti strategiju da ih integrišu unutar svoje organizacije.

Razvoj i usavršavanje strategije – Kada kompanija stekne odgovarajuću svest i edukaciju, treba da razvije strategiju koja je usklađena sa poslovnim ciljevima. Treba da razume i omogući da objašnjenje kako se ESG inicijative uklapaju u poslovnu strategiju i kako se porezi iz Zakona o smanjenju inflacije (Inflation Reduction Act – IRA) mogu iskoristiti za primenu nekih od ovih strategija.

Priprema izveštavanja – Bilo da je ESG izveštavanje dobrovoljno ili obavezno, organizacije moraju razviti ili unaprediti procese izveštavanja kako bi podržale svoje zahteve za objavljivanjem. Ovo može biti jednostavno kao izveštavanje o emisiji gasova sa efektom staklene bašte ili specifično kao metrike oko određenih društvenih ili upravljačkih delova njihove strategije.

Osiguranje

Spremnost za osiguranje – Organizacije moraju da se pripreme za osiguranje identifikovanjem, dizajniranjem, implementacijom procesa i kontrolom nad izveštavanjem o održivosti. Treba da budu sigurne u svoje procese izveštavanja.

ESG i održivost osiguranje – Propisi zahtevaju osiguranje ESG i održivost objava od ograničenih do razumnih nivoa osiguranja. Javno objavljivanje može biti ključ u pozicioniranju na tržištu i može pružiti poverenje onima koji gledaju ove metrike i upoređuju ih sa drugim organizacijama.

Strategija

Ciljevi i targeti – Kada kompanija uspostavi osnovu za izveštavanje, ciljevi i targeti mogu biti procenjeni i razvijeni. Sveukupno izveštavanje o tim ciljevima, kao ključnim indikatorima performansi (KPI), omogućava organizaciji da komunicira svoj napredak i izloži kako namerava da nastavi da ispunjava te ciljeve i targete.

Strategija dekarbonizacije – Organizacije se suočavaju sa povećanim pritiscima da primene strategije prelaska na obnovljive izvore energije i ispune postavljene ciljeve i targete. Ovde korišćenje poreskih olakšica iz Zakona o smanjenju inflacije (IRA) može biti korisno za kompenzaciju početnih troškova ovih novih strategija.

Implementacija tehnologije – Da bi pojednostavili procese izveštavanja i optimizovali upravljanje podacima, organizacije mogu implementirati softver za izveštavanje o ESG i održivosti.

Ako vaša organizacija želi da započne svoj put ka ESG i održivosti, ovo su naši preporučeni koraci za početak:

  1. Pregledajte trenutne inicijative održivosti, izveštaje i povezane strateške prioritete vaše kompanije.
  2. Razumite vaše ključne interesne grupe i koje ESG informacije bi im mogle biti potrebne. Možda postoje primenjivi zahtevi za izveštavanje kao što su zahtevi EU, SEC ili državne regulative koje treba razmotriti.
  3. Odredite kako će ESG uticati na kratkoročne i dugoročne poslovne odluke. Gde organizacija ide i kako će ESG i održivost biti ugrađeni u poslovnu strategiju u budućnosti?
  4. Razvijte procedure za prikupljanje ESG informacija koje ćete komunicirati vašim interesnim grupama.
  5. Razvijte internu ESG politiku ili nacrt izveštaja.
  6. Pratite ESG okruženje i promene u okvirima, standardima i regulativama.

Pogledajte ceo video za detaljnije objašnjenje kako vaša organizacija može započeti korišćenje programa ESG i održivost.

 

 

Izvor: BakerTilly