Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu

11. марта 2019 | Vreme čitanja: 2 min

Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi za 2018. godinu u Srbiji objavljen je 26. februara 2019. godine i iznosi 823.548 dinara. Ovaj podatak se koristi pri utvrđivanju limita za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za 2018. godinu.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu u Srbiji su fizička lica:

  • rezidenti Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji i van Srbije tokom 2018. godine; i
  • nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji tokom 2018. godine;

ukoliko ovako ostvaren dohodak tih fizičkih lica prelazi ukupan neto iznos od 2.470.644 dinara.

Dohodak koji podleže oporezivanju je prihod fizičkog lica ostvaren po osnovu zarade, samostalne delatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih dobara, prihodi od ugostiteljskih usluga, prihodi sportista i sportskih stručnjaka kao i drugi prihodi shodno članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ukupan neto dohodak fizičkog lica ostvaren u 2018. godini je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

  • ostvareni oporeziv dohodak do 2.470.644 dinara – neoporeziv;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka do 4.941.288 dinara – oporezivo stopom od 10%;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka koji prelazi 4.941.288 dinara – oporezivo stopom od 15%.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

  • umanjenje za poreskog obveznika: 329.419 dinara;
  • umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 123.532 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu je 15. maj 2019. godine. Podnošenje prijave se vrši elektronskim putem ili u papirnom obliku neposredno/ putem pošte Poreskoj upravi nadležnoj prema mestu prebivališta obveznika, na obrascu PPDG-2R.

Godišnji porez na dohodak se plaća po rešenju Poreske uprave.