Informativna poreska prijava

21. маја 2013 | Vreme čitanja: 2 min

Ministarstvo finansija je objavilo izmene i dopune Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi koje su stupile na snagu 28. februara 2013. godine.

Pravilnikom o informativnoj poreskoj prijavi je definisana obaveza poreskih obveznika-fizičkih lica koji ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom da Poreskoj upravi dostave podatke koji se smatraju podacima o posebnog značaja, do 31. marta 2013. godine.

Izmenama Pravilnika se sada bliže definiše ko se smatra obveznikom podnošenja informativne prijave. Tako se obveznikom podnošenja prijave smatra fizičko lice:

  • obveznik poreza na imovinu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu; i/ili
  • obveznik poreza na dohodak građana u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, osim obveznika koji imaju isključivo državljanstvo druge države, a koji su upućeni na rad u Srbiju, odnosno koji su kao upućena lica zaposleni u Srbiji.

Druga važna izmena se odnosi na obavezu podnošenja informativne poreske prijave za lica koja se smatraju povezanim licima sa poreskim obveznikom. Naime, ukoliko poreski obveznik ima povezano lice koje je i samo obveznik podnošenja informativne poreske prijave onda se u prijavi koja se podnosi za povezano lice iskazuju samo lični podaci povezanog lica ali ne i imovina tog lica.

Lica povezana sa obveznikom podnošenja prijave su supružnik, roditelji, deca, usvojenici i usvojioci.

Ostale odredbe Pravilnika su ostale nepromenjene.

Detaljnije o informativnoj poreskoj prijavi možete pronaći u našem januarskom poreskom biltenu.

Za sva dodatna pitanja TPA Horwath vam stoji na raspolaganju.

 

Back to Newsletter