Investiranje u Srbiju: Poreske promene 2014

19. маја 2014 | Vreme čitanja: 2 min

Godina 2014 je donela opsežne promene u oblasti poreza i doprinosa u Srbiji.

1 PDV u Srbiji

Od01.januara 2014. niža stopa poreza na dodatu vrednost je povećan sa 8% na 10% (za osnovne prehrambene sirovine – hleb, mleko, brašno, jestivo ulje, sveže i smrznuto voće, povrće, meso, riba, jaja,  lekovi, poljoprivredna đubriva, pesticidi, udžbenici, dnevne novine, ugostiteljske usluge, komunalne usluge, gas, prvi prenos vlasništva na stambenim zgradama, sekundarne sirovine).

Između ostalog, od 01. januara 2014. godine, personalni računari se takođe oporezuju standardnom stopom od 20%, a ne po stopi od 8% kako je pre bilo.

2 Porez na dobit

Od početka 2014. godine su ukinuti poreski krediti za ulaganja u osnovna sredstva. Međutim, neiskorišćeni poreski krediti preneti na dan 31.12.2013. se mogu iskoristiti u narednih pet godina.

Sva pravna lica koja imaju transakcije sa povezanim licima treba da podnesu poreskim organima dokumentaciju o transfernim cenama.

3 Porez na dohodak građana

Nerezidentna lica koja su realizovala godišnji prihod u Srbiji tokom 2013. godine, koja prevazilazi tri prosečne godišnje plate po zvaničnim statistikama, su dužni da prijave i plate svoj godišnji porez na dohodak građana do 15. maja 2014. (oporezuju se sa progresivnim poreskim stopama od 10% i 15%).

4 Porez na nepokretnosti

Počevši od 2014. će se primenjivati različite metode utvrđivanja poreske osnovice u cilju procene poreza na nepokretnosti. Novi metod procene se zasniva na stvarnoj proceni površine nepokretnosti i proceni prosečne cene kvadratnih metara u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost (objavljeno na zvaničnom sajtu lokalnih vlasti). Međutim, primenjivaće se određeni izuzeci od ovog opšteg pravila (poreska osnovica za nepokretnost će sigurno ostati sadašnja vrednost imovine na dan 31. decembar prethodne godine).

Gore navedene promene u načinu obračuna će rezultirati i značajnom povećanju poreske obaveze nekretnina, iako su poreske stope ostale nepromenjene.