Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

12. јуна 2013 | Vreme čitanja: 3 min

Narodna Skupština Republike Srbije je 15. decembra 2012. godine usvojila predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica (zakon objavljen u Sl. glasniku RS br. 119/2012).

Generalno, usvojene izmene zakona će se primenjivati na utvrđivanje obaveze za porez na dobit za 2013. godinu. Pojedine odredbe će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona odnosno od 25. decembra (npr. odredbe u vezi sa porezom po odbitku). U nastavku dajemo pregled najznačajnijih izmena.

 • Povećava se poreska stopa sa sadašnjih 10% na 15%.
 • Uvodi se obaveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku, po stopi od 25%, na prihod nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (tzv. poreski rajevi) ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu:
  • naknada za usluge;
  • autorskih naknada;
  • kamata; i

ü  zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari.

 • Ukidaju se poreski podsticaji za koncesiona ulaganja, korisnike slobodnih zona, ulaganja u nedovoljno razvijena područja, kao i ulaganja u određene proizvodne delatnosti.
 • Iznos poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva kod srednjih i velikih pravnih lica će moći da se koristi maksimalno do iznosa od 33% obračunatog poreza u tekućoj godini.
 • Za ostvarivanje velikog poreskog podsticaja iz člana 50a je neophodno izvršiti ulaganje od 1 milijarde dinara (cca 8.7 miliona evra) i angažovanje 200 novozaposlenih radnika.
 • Troškovi reklame i propagande će se smatrati poreski priznatim rashodom do iznosa od 10% ukupnog prihoda obveznika (povećanje limita sa dosadašnjih 5%).
 • U slučaju zajma (kredita) koji lizing kompanija dobije od svog povezanog lica, prilikom utvrđivanja iznosa kamate koji se priznaje za poreske svrhe, primenjuje se visina desetostruke vrednosti obveznikovog sopstvenog kapitala (limit koji je do sada bio predviđen samo za banke).
 • U registar osnovnih sredstava za poreske svrhe, počev od 2013. godine, biće priznata sva sredstva koja se u poslovnim knjigama obveznika (prema propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI) priznaju kao stalna sredstva. Ukida se uslov da je nabavna cena tih sredstava u momentu nabavke bila veća od prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u Republici.
 • Uvodi se mogućnost umanjenja obaveze za porez na dobit po osnovu poreza po odbitku plaćenog u drugoj državi po osnovu prihoda od kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i po osnovu dividendi u određenim slučajevima.
 • Preciziraju se svojstva povezanosti za svrhe prikazivanja transfernih cena tj. utvrđuje se novi prag povezanosti između lica na 25% udela, akcija odnosno glasova u organima upravljanja (sa trenutnih 50%).
 • Povezanim licima će se smatrati svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.
 • Kada su u pitanju transakcije sa povezanim licima, značajno se menjaju pravila o transfernim cenama na način da se usklađuju nacionalna pravila sa smernicama OECD-a i međunarodnom praksom:
  • uvode se dve nove metode za utvrđivanje cene „van dohvata ruke“ – metoda transakcione neto marže i metoda podele dobiti;
  • odustaje se od primene metode uporedivih cena na tržištu kao primarne metode za utvrđivanje cene „van dohvata ruke“;
  • uvodi se mogućnost kombinovanja različitih metoda u cilju njihove svrsishodne primene;
  • uvodi se obaveza pripreme dokumentacije o transfernim cenama;
  • predviđaju se visoke kazne za nedostavljanje zahtevane dokumentacije u vezi sa transakcijama sa povezanim licima.
 • Rok za podnošenje poreske prijave će biti produžen na 180 dana u odnosu na dan isteka perioda za koji se ona podnosi.
 • U narednom periodu se očekuje objavljivanje liste zemalja koje će biti svrstane u kategoriju zemalja sa preferencijalnim poreskim sistemom kao i sadržaj dokumentacije za potrebe prikazivanja transakcija sa povezanim licima.

 

Nastavićemo da pratimo i da vas obaveštavamo o izmenama poreskih propisa u Srbiji. TPA Horwath vam stoji na raspolaganju za sve nedoumice i pitanja koja budete imali.

 

Back to Newsletter