Izmene kaznenih odredbi zakona

16. јула 2014 | Vreme čitanja: 1 min

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe kaznene odredbe predviđene sledećim zakonima:

  • Zakon o porezu na dodatu vrednost;
  • Zakon o akcizama;
  • Zakon o porezima na imovinu;
  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica;
  • Zakon o porezu na dohodak građana;
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
  • Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara; i
  • Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja.

Pored navedenih izmena zakona menjaju se i kaznene odredbe opštih i posebnih poreskih prekršaja. Neke od najznačajnijih kaznenih odredbi koje su usvojene za pravna lica su predstavljene u narednoj tabeli.

Izmene kaznenih odredbi zakona - TPA Horwath Srbja 2014

TPA Horwath Poresko Savetovanje

 

 

tpa_horwath_srbja_poreske_vesti_izmene_zpppa_jul2014.pdf