Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

10. децембра 2019 | Vreme čitanja: 2 min

U Službenom glasniku Republike Srbije 86/2019 od 6. decembra 2019. godine objavljene su izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene zakona.

Izmenjen je način utvrđivanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa gde se osnovica za doprinose utvrđuje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra (a ne oktobra kao do sada) u tekućoj godini.

Smanjena je stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa 26% na 25,5%. Izmena se odnosi na smanjenje stope doprinosa na teret poslodavca, tako da je visina stope za penzijsko i invalidsko osiguranje koju poslodavac plaća 11,5% umesto 12%.

Produžen je period primene postojećih olakšica, po osnovu zarade novozaposlenih lica, u vidu prava na povraćaj dela plaćenog doprinosa, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine (umesto 31. decembra 2019. godine).

Novim članovima uređuju se pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i poslodavca za novonastanjena lica, lica koja zasnivaju radni odnos sa novoosnovanim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, kao i za kvalifikovana novozaposlena lica. Navedene odredbe zakona su uređene kako bi Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje bilo usaglašeno sa poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana u delu koji se odnosi na olakšice za poslodavce.

Pravo na oslobođenje plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje može da ostvari poslodavac, za kvalifikovano novozaposleno lice, na sledeći način:

  • 100% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zarade isplaćene u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine;
  • 95% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zarade isplaćene u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine; i
  • 85% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zarade isplaćene u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.

Izmenjene i nove odredbe zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredbi u delu koji se odnosi na oslobođenje plaćanja doprinosa po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.