Izmene Zakona o PDV

4. јануара 2017 | Vreme čitanja: 2 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 108/2016 od 29. decembra 2016. godine objavljene su izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene zakona.

  • Bliže je definisano kada je nerezidentno lice dužno da se registruje za PDV u Srbiji. Na primer, strano lice nije dužno da imenuje PDV punomoćnika niti da se registruje za PDV u Srbiji kada vrši oporezivi promet dobara i usluga isključivo obveznicima PDV u Srbiji;
  • Pravila utvrđivanja mesta prometa pružene usluge su značajno promenjena ali se ovako izmenjena pravila primenjuju od 1. aprila 2017. godine. Uvedeno je generalno pravilo da se mestom prometa neke usluge smatra mesto gde primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu, pod uslovom da je primalac usluge PDV obveznik u skladu sa pravilima mesta prometa. Ako se međutim usluga pruža licu koji nije PDV obveznik onda je mesto prometa takve usluge mesto u kojem pružalac usluge ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu. I dalje postoje izuzeci od ovog generalnog pravila utvrđivanja mesta prometa u određenim situacijama kao što su: usluge povezane sa nepokretnostima, usluge prevoza, učešće na kulturnim, sportskim, naučnim i sličnim događajima, itd;
  • Ukida se pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe;
  • Odlaže se podnošenje pregleda obračuna PDV uz PDV prijavu do 1. januara 2018. godine.

Izmenjene odredbe zakona počinju da se primenjuju kako sledi:

  • Izmene zakona počinju da se primenjuju od 1. januara 2017. godine (uz predviđene izuzetke);
  • Nova pravila mesta prometa usluge počinju da se primenjuju od 1. aprila 2017. godine;
  • Ukidanje prava na refundaciju PDV na kupovinu hrane i opreme za bebe će se primenjivati od dana početka primene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.
taxnewsletter_januar2017_srb_1.pdf