Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

11. јануара 2016 | Vreme čitanja: 1 min

  • Uvodi se obaveza Poreske uprave da sa prikupljenim podacima postupa u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.
  • Redosled namirenja uplaćenih sredstava na ime poreza je sledeći:
    • Glavna poreska obaveza;
    • Kamata;
    • Troškovi naplate.
  •  Predviđeni su novi rokovi u kojima se prelazi na elektronsko podnošenje pojednih poreskih prijava. Pregled rokova je dat u nastavku.

 

 

  • Odredbe u vezi sa zastarelošću prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj ne primenjuju se na doprinose za obavezno socijalno osiguranje.
taxnewsletter_januar2016_eng_2.pdf