Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

16. јула 2014 | Vreme čitanja: 3 min

U nastavku izdvajamo najvažnije promene zakona.

 • Poreska uprava će na svojoj internet stranici, na kraju svakog kvartala, objavljivati listu poreskih dužnika i to pravnih lica sa minimalnim poreskim dugom u iznosu od 20 miliona dinara i preduzetnika u iznosu od 5 miliona dinara.
 • Ukoliko poreski obveznik dostavi dokumenta poreskim organima na jeziku i pismu koji nije u službenoj upotrebi, Poreska uprava će poreskom obvezniku odobriti rok koji ne može biti kraći od 5 dana da Poreskoj upravi dostavi overeni prevod dokumenata. U suprotnom, smatraće se da dokument nije ni podnet.
 • Ispunjenje poreske obaveze, pored poreskog obveznika, sada može da ispuni i drugo lice koje prema poreskom zakonu nije odgovorno za ispunjenje poreske obaveze.
 • Agencija za privredne registre ne može vršiti brisanje privrednih subjekata iz registra, niti registrovati statusne promene u kojima je učesnik privredni subjekat nad kojim se vrši kontrola Poreske uprave i to sve do dobijanja obaveštenja od strane Poreske uprave o završetku poreske kontrole.
 • Izmenjene su odredbe u vezi sa dostavljanjem poreskih akata poreskim obveznicima. Tako se sada poreski akti smatraju uručenim ukoliko se:
  • uruče licu zaposlenom kod poreskog obveznika-pravnog lica; i
  • uruče punoletnom članu domaćinstva poreskog obveznika-fizičkog lica (obveznika poreza na dohodak građana), odnosno licu zaposlenom kod preduzetnika.

Takođe, ukoliko navedena lica odbiju prijem dokumenata, ona će se smatrati uručenim ukoliko lice koje vrši dostavljanje sastavi o tome službenu belešku.

 • Pored podnošenja poreskih prijava za poreze koji se plaćaju po odbitku (porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) i za porez na dodatu vrednost, poreske prijave će se podnositi elektronski i za:
  • porez na dobit pravnog lica – od 1.oktobra 2014. godine;
  • akcize i za porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike – od 1. januara 2015. godine;
  • godišnji porez na dohodak građana – od 1. aprila 2015. godine;
  • sve ostale poreske oblike – od 1. oktobra 2015. godine.
 • Odredbe u vezi sa naplatom poreske obaveze su izmenjene pa će se tako naplata dugovnog poreza vršiti prema sledećem redosledu: troškovi naplate poreza, kamata i iznos glavne poreske obaveze.
 • U skladu za izmenama zakona, Poreska uprava može u celosti ili delimično odložiti plaćanje poreske obaveze, nezavisno od roka dospelosti, uz pismeni zahtev, ukoliko poreska obaveza predstavlja veliko poresko opterećenje i nanosi veliku ekonomsku štetu poreskom obvezniku, i to na sledeći način:
  • Odlaganje se može odobriti jednokratno ili na rate (do 24 meseca), uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci, pri čemu iznos najmanje rate ne može biti manji od 50% iznosa najveće rate.
  • Za odlaganje poreske obaveze nije potrebno sredstvo obezbeđenja ako dugovani porez po osnovu svih javnih prihoda iznosi do milion dinara (pravno lice), do 200,000 dinara (preduzetnik) i do 100,000 dinara (fizičko lice).
 • Pokretanje postupka prinudne naplate ima za posledicu uvećanje celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate.
 • Poreska uprava će nakon izvršene terenske poreske kontrole u roku od 5 dana (prethodno 3 dana) dostaviti zapisnik poreskom obvezniku o obavljenoj kontroli, nakon čega poreski obveznik ima pravo na žalbu u roku od 8 dana (prethodno 5 dana) od dana prijema zapisnika.

 

TPA Horwath Revizija

tpa_horwath_srbja_poreske_vesti_izmene_zpppa_jul2014_0.pdf