Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

4. јануара 2017 | Vreme čitanja: 1 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 108/2016 od 29. decembra 2016. godine objavljene su izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2017. godine.

  • Drugostepeni poreski postupak se izmenom zakona prebacuje u nadležnost organa u okviru Ministarstva finansija. Tako će sada Ministarstvo finansija odlučivati o žalbama izjavljenim na rešenja prvostepenog poreskog organa za razliku od prethodnog zakonskog rešenja prema kojem je o ovim žalbama odlučivala Poreska uprava;
  • Poreski obveznik – pravno lice koje u Srbiji vrši promet dobara i/ili usluga u skladu sa poreskim zakonom, a koji u Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, ili ima stalnu poslovnu jedinicu ali promet vrši van svoje stalne poslovne jedinice, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara ako u skladu sa poreskim zakonom ne odredi poreskog punomoćnika i ne evidentira se za obavezu plaćanja poreza u Srbiji;
taxnewsletter_januar2017_srb_1_0.pdf