Izmene Zakona o porezima na imovinu

14. децембра 2018 | Vreme čitanja: 2 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 95/2018 od 8. decembra 2018. godine objavljene su izmene Zakona o porezima na imovinu. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene zakona.

  • Definisano je da se sastavnim delom zemljišta za svrhe oporezivanja porezom na imovinu smatraju, između ostalog, staze i drugi otvoreni prostor pokriven šljakom, asfaltom, betonom i sl., zatim otvoreni prostori za parkiranje, ograde, potporni zidovi, dečija igrališta i dr;
  • Definisano je da se u svrhu oporezivanja porezom na imovinu sastavnim delom objekta smatraju i mreže – vodovi inkorporisani u objektu, kao i oni koji povezuju objekat i mesto priključenja na mrežu;
  • Ogranak nerezidentnog pravnog lica vrši samooporezivanje i podnosi poresku prijavu za nepokretnosti nerezidentnog lica u Republici Srbiji, čiji je držalac taj ogranak (podnosi poresku prijavu, utvrđuje i plaća porez, itd );
  • Za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, uvodi se grupa ’’Drugo zemljište’’;
  • Za svrhe oporezivanja, odlukom jedinice lokalne samouprave, neizgrađeno građevinsko zemljište može bit razvrstano u poljoprivredno/šumsko zemljište ukoliko se isključivo koristi za gajenje biljaka ili šuma;
  • Sužen je krug obveznika koji ima pravo da nabavnu vrednost koristi kao poresku osnovicu za novonabavljene, odnosno novoizgrađene nepokretnosti;
  • Posebno se uređuje nastanak poreske obaveze za nepokretnosti i delove nepokretnosti koje su u procesu izgradnje površine preko 500m2;
  • Predviđena je mogućnost podnošenja poreske prijave preko javnog beležnika, za lice koje stekne ili otuđi pravo na nepokretnosti po osnovu isprave koju je sastavio, overio i potvrdio javni beležnik;
  • Navedene izmene primenjuju se za svrhe obračuna poreza na imovinu za 2019. godinu.