Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

10. децембра 2019 | Vreme čitanja: 2 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 86/2019 od 6. decembra 2019. godine objavljene su izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene zakona koje će se primenjivati za utvrđivanje poreske obaveze počev za 2020. godinu.

Izmenama je predviđeno da prihod koji rezidentni obveznik, osnovan u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi, ostvari po osnovu otuđenja imovine, ne ulazi u poresku osnovicu, odnosno obveznik ne utvrđuje kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom.

Uvedena je obaveza izveštavanja po zemljama za članice međunarodne grupe povezanih pravnih lica (u daljem tekstu: međunarodna grupa) u okviru usklađivanja sa BEPS 13 Akcionim planom. Naime, rezidentni obveznici koje se smatraju krajnjim matičnim pravnim licima međunarodnih grupa imaće obavezu da Poreskoj upravi dostave godišnji izveštaj (Country-by-Country Report) o kontrolisanim transakcijama unutar međunarodne grupe. Obaveza pripreme godišnjeg izveštaja postojaće počev od 2020. godine, a godišnji izveštaj će se podnositi u roku od 12 meseci od isteka perioda za koji se takav izveštaj priprema. Međunarodna grupa je grupa pravnih lica koja su međusobno povezana po osnovu vlasništva ili kontrole u smislu MRS, odnosno MSFI i čiji je ukupan konsolidovan prihod, iskazan u konsolidovanim finansijskim izveštajima za period koji prethodi periodu za koji postoji obaveza izveštavanja, najmanje 750 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan usvajanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Propisano je pravo na korišćenje poreskog kredita po osnovu poreza po odbitku plaćenog u drugoj državi na prihod od usluga izvršenih u toj drugoj državi.

Novim odredbama preciziraju se pravila u vezi sa poreskom konsolidacijom, tako da se jasno navodi da su pravna lica koja su prestala da ispunjavaju uslove za poresku konsolidaciju pre isteka roka od pet godina, ili su se opredelila da prestanu da primenjuju poresku konsolidaciju, dužna da u poreskoj prijavi utvrde i srazmerno plate razliku na ime poreske privilegije koju su iskoristili.