Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

11. јануара 2016 | Vreme čitanja: 1 min

  • Jubilarne nagrade, pokloni deci povodom novogodišnjih i božićnih praznika, pomoć za slučaj bolesti i slični izdaci se smatraju poreski priznatim troškom, a maksimalno do neoporezivih iznosa koji su predviđeni Zakonom o porezu na dohodak građana.
  • Ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja, koja nije bila priznata u periodu kada je urađena ispravka, biće poreski priznat trošak u periodu u kojem je izvršen otpis tog potraživanja, uz ispunjenje opštih uslova za otpis, kako sledi:
    • Da su ta potraživanja bila uključena u prihode obveznika;
    • Da su ta potraživanja otpisana kao nenaplativa; i
    • Da poreski obveznik pruži dokaze da su potraživanja utužena, da je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja ili da su potraživanja prijavljena u likvidacionom ili stečajnom postupku.
  • Sva dugoročna rezervisanja koja ispunjavaju uslove za priznavanje u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u periodu kada je rezervisanje iskorišćeno i to u visini iskorišćenog iznosa rezervisanja.
  • Počev od 1. marta 2016. godine porez po odbitku se plaća i na prihode koje nerezidentna pravna lica ostvare od rezidentnih pravnih lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste u Srbiji, po stopi od 20%, ukoliko ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije definisano.
taxnewsletter_januar2016_srb_0.pdf