Objavljene su izmene više poreskih Zakona

13. новембра 2023 | Vreme čitanja: 3 min

  1. Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji će biti u primeni od 1. januara 2024. godine.

Usvojenim izmenama predviđa se produženje primene olakšica iz čl. 45. i 45v ovog zakona, do 31. decembra 2024. godine.

Takođe, svi poreski obveznici koji ispunjavaju uslove propisane navedenim članovima zakona poreske olakšice za novozaposlena lica (povraćaj dela plaćenih doprinosa) mogu koristiti do kraja 2024. godine.

  1. Izmene Zakona o porezima na imovinu

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na imovinu, koji će biti u primeni od 1. januara 2024. godine.

Navedenim izmenama prošireno je poresko oslobođenje koje se odnosi na porez na prenos apsolutnih prava u pogledu diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, u smislu da se poresko oslobođenje odnosi na situaciju kada strana država stiče nepokretnosti za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Takođe, navedenim izmenama produžen je rok u kojem će jedinice lokalne samouprave biti nadležne za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava na 1. januar 2025. godine.

  1. Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji će biti u primeni od 1. januara 2024. godine.

Navedenim izmenama dolazi do povećanja neoporezivog iznosa zarade sa 21.712 RSD na 25.000 RSD mesečno.

Takođe, nevedene izmene odnose se i na podsticaje zapošljavanja, u vidu povećanja prava na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica sa 65% na 75%.

  1. Izmene zakona o zdravstvenom osiguranju

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona zdravstvenom osiguranju, koji će biti u primeni od 4. novembra 2023. godine.

Poslodavac dostavlja filijali RFZO-a zahtev za isplatu naknade zarade za zaposlene koji su privremeno sprečeni za rad duže od 30 dana, odnosno kada je isplatilac te naknade RFZO, a filijala utvrđuje pravo na naknadu zarade, visinu naknade zarade i najkasnije u roku od 21 dana od dana prijema zahteva za isplatu naknade zarade, sa svim dokazima potrebnim za isplatu naknade zarade vrši obračun, koji dostavlja poslodavcu i prenosi odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca. Sredstva je poslodavac dužan da isplati osiguraniku najkasnije u roku od 7 dana (umesto dosadašnjih 30 dana).

Poslodavac je dužan da podnese zahtev za ostvarivanje naknade zarade filijali najkasnije u roku od 15 dana (umesto dosadašnjih 30 dana) od dana isplate zarade za mesec na koji se naknada odnosi.

Skraćuje se broj dana do kojih izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad, a to je 30 dana, s tim da je ostavljena i mogućnost da izabrani lekar utvrdi privremenu sprečenost za rad i do 60 dana. Propisane su i situacije u kojima izabrani lekar može da utvrdi privremenu sprečenost za rad do 60 dana.

Komisija RFZO-a daje ocenu i utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika po predlogu izabranog lekara preko 30, odnosno 60 dana (u slučajevima kada je izabrani lekar utvrdio privremenu sprečenost za rad do 60 dana), i odlučuje po prigovoru osiguranika ili poslodavca na ocenu izabranog lekara o privremenoj sprečenosti za rad.

  1. Izmene zakona o elektronskom fakturisanju

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o elektronskom fakturisanju.

Navedene izmene odnose se na izmenu roka za elektronsko evidentiranje obračuna PDV, pri čemu će ovaj rok biti 10 dana od isteka poreskog perioda, sa primenom od 1. januara 2024. godine.

Takođe, izmene se odnose i na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza koje će početi sa primenom od 31. avgusta 2024. godine.