Kazne i završne odredbe predloga zakona

28. новембра 2014 | Vreme čitanja: 2 min

Predlog zakona predviđa određene kazne u slučaju nepoštovanja odredbi ovog zakona za rezidentne poslodavce, za strance i za Nacionalnu službu za zapošljavanje, i to sledeće:

  • pravno lice – poslodavac će se kazniti novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara;
  • odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara;
  • fizičko lice –  poslodavac koji ima svojstvo preduzetnika kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara;
  • stranac će se kazniti novčanom kaznom za prekršaj u rasponu od 15.000 do 150.000 dinara;
  • Nacionalna služba za zapošljavanje kazniće se novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara;
  • odgovorno lice u Nacionalnoj službi za zapošljavanje kazniće se novčanom kaznom u visini od 20.000 do 150.000 dinara.

Stranci koji su zasnovali radni odnos ili rade po osnovu odobrenja za zasnivanje radnog odnosa koja su izdata po propisima koji su bili na snazi pre stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju da rade u Srbiji do isteka roka na koje je takvo odobrenje izdato.

Predviđa se donošenje odgovarajućih podzakonskih akata predloga zakona, kako bi se regulisao postupak izdavanja dozvole za rad i utvrđivanja načina dokazivanja pojedinih činjenica, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu zakona.

Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima  će prestati da važi danom stupanja na snagu predloženog Zakona o zapošljavanju stranaca. Takođe, Predlog Zakona o zapošljavanju stranaca uvodi uslove za zapošljavanje EU građana koji će se primenjivati od dana stupanja Republike Srbije u EU.

 

TPA Horwath Srbija – Poresko savetovanje

poreske_vesti_predlog_zakona_o_zaposljavanju_stranaca_oktobar2014_tpahorwathserbia_1.pdf