Nova mišljenja Ministarstva finansija u oblasti propisa o porezu na dodatu vrednost

4. јула 2018 | Vreme čitanja: 3 min

U nastavku izdvajamo najvažnija mišljenja Ministarstva finansija iz oblasti poreza na dodatu vrednost koja su objavljena u prethodnom periodu.

Uticaj prometa dobara stečenih nakon izvršenog prenosa celokupne imovine na poreski tretman konkretnog prenosa

„…ako posle izvršenog prenosa celokupne imovine obveznik PDV – prenosilac imovine izvrši promet dobara stečenih posle izvršenog prenosa celokupne imovine, u konkretnom slučaju reč je o dobrima koja je obveznik PDV dobio kao naknadu za svoj promet koji je izvršio pre prenosa celokupne imovine, činjenica da je obveznik PDV izvršio promet tih dobara nema uticaj na poreski tretman prenosa celokupne imovine.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-243/2018-04 od 21.5.2018. godine)

 PDV tretman prometa građevinskih usluga između više suinvestitora

„…kod realizacije ugovora na osnovu kojeg se vrši izgradnja objekta i raspodela ekonomski deljivih celina u okviru tog objekta u slučaju kada više lica – suinvestitora ima pravo svojine na zemljištu na kojem se gradi objekat i građevinska dozvola glasi na sva ta lica (od kojih je jedan suinvestitor obveznik PDV, dok ostali suinvestitori nisu obveznici PDV), pri čemu se izgradnja objekta vrši tako što dobavljače angažuje samo suinvestitor koji je obveznik PDV:

  • obveznik PDV – suinvestitor koji je gradio, odnosno finansirao izgradnju objekta ima obavezu da za promet iz člana 4. stav 3. tačka 6) Zakona, tj. za isporuku delova objekta drugim suinvestitorima srazmernih njihovim vlasničkim udelima na zemljištu na kojem je izgrađen predmetni objekat, obračuna PDV po poreskoj stopi od 20% i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom o PDV, kao i pravo da po osnovu ovog prometa ostvari odbitak prethodnog poreza u skladu Zakonom o PDV;
  • na prenos prava svojine na ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta, koji vrše ostali suinvestitori koji nisu obveznici PDV (prenos koji se vrši obvezniku PDV koji je gradio, odnosno finansirao izgradnju objekta na ime naknade za predmetnu izgradnju), PDV se ne obračunava i ne plaća. Na predmetni promet plaća se porez na prenos apsolutnih prava u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu.
  • na prvi prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta iz člana 4. stav 3. tačka 7) Zakona o PDV, koji vrši obveznik PDV koji je gradio objekat, a koje je ovaj obveznik PDV originarno stekao (u srazmeri sa svojim vlasničkim udelom na zemljištu na kojem je predmetni objekat izgrađen) obračunava se PDV po propisanoj poreskoj stopi i plaća u skladu sa Zakonom o PDV, a obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu tog prometa u skladu sa Zakonom o PDV;
  • na prenos prava svojine na ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta koji vrši obveznik PDV koji je gradio, odnosno finansirao izgradnju građevinskog objekta, a koje su stečene od drugih suinvestitora kao naknada za promet iz člana 4. stav 3. tačka 6) Zakona o PDV, plaća se porez na prenos apsolutnih prava u skladu sa ZPI ili se taj prenos oporezuje PDV ako su istovremeno ispunjeni svi propisani uslovi.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-58/2018-04 od 15.5.2018. godine)