Nova mišljenja Ministarstva finansija u oblasti propisa o porezima na imovinu

4. јула 2018 | Vreme čitanja: 3 min

U nastavku izdvajamo najvažnija mišljenja Ministarstva finansija iz oblasti poreza na imovinu koja su objavljena u prethodnom periodu.

Osnovica poreza na imovinu za podzemni rezervoar u sastavu benzinske stanice

„…nepokretnosti – podzemni rezervoari za gorivo u sastavu stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom (dalje: podzemni rezervoari za gorivo u sastavu „benzinske“ stanice), koji su namenjeni i neposredno služe obavljanju trgovine na malo motornim i drugim gorivima, ne smatraju se skladišnim, odnosno stovarišnim objektom u smislu odredbe člana 7. stav 4. tačka 8) Zakona, nezavisno od toga što se na stanicama za snabdevanje motornih vozila gorivom, zbog osobina goriva (npr. zapaljivosti i gorivosti), ona moraju držati u posebnim, (prema propisanim standardima) za to izgrađenim podzemnim rezervoarima, a ne na način kao ostala roba u trgovinskim objektima na malo.

Takođe, podzemni rezervoari za gorivo u sastavu „benzinske“ stanice nisu objekti iz člana 7. stav 8. Zakona (žičare, putevi, pruge i drugi infrastrukturni objekti, kao i kablovska kanalizacija i drugi podzemni građevinski objekti u koje su smeštene mreže namenjene protoku vode (za piće, atmosferske, otpadne i dr.), vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja i druge potrebe korisnika, gasa, nafte i naftnih derivata, telekomunikacija i slično), za koje je osnovica poreza na imovinu obveznicima koji vode poslovne knjige knjigovodstvena vrednost na poslednji dan poslovne godine obveznika u godini koja prethodi godini za koje se utvrđuje porez na imovinu.

Samim tim, osnovicu poreza na imovinu za podzemne rezervoare za gorivo u sastavu „benzinske“ stanice, koji su namenjeni i neposredno služe obavljanju trgovine na malo motornim i drugim gorivima, čini fer vrednost (utvrđena u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI)) ili osnovicu poreza na imovinu za te objekte čini vrednost utvrđena primenom elemenata korisne površine i prosečne cene Poslovnih zgrada i drugih građevinskih objekata koji služe za obavljanje delatnosti.

Samo kad jedinica lokalne samouprave do 30. novembra tekuće godine nije objavila akte kojima se utvrđuju zone (uključujući najopremljeniju zonu) i prosečne cene Poslovnih zgrada i drugih građevinskih objekata koji služe za obavljanje delatnosti u zoni u kojoj se nalaze konkretni podzemni rezervoari za gorivo u sastavu „benzinske“ stanice ili zoni koja je najopremljenija (kad je ovo primenljivo), osnovica poreza na imovinu je vrednost podzemnih rezervoara za gorivo u sastavu „benzinske“ stanice iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Imajući u vidu da, u skladu sa članom 6. stav 2. Zakona, korisna površina objekta jeste zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta (isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta), po našem mišljenju, korisnu površinu podzemnog rezervoara za gorivo u sastavu stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, čija je površina donje osnove horizontalna, čini površina te osnove između unutrašnjih strana spoljnih zidova rezervoara. Ako je objekat loptastog ili drugog oblika tako da nema tzv. podnu površinu, smatramo da se korisna površina tog objekta utvrđuje shodno površini njegove vertikalne projekcije na zemljište.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00231/2018-04 od 15.5.2018. godine)

Nepostojanje obaveze poreza na imovinu za deo objekta koji nije osposobljen za korišćenje

„…ako je kuća za stanovanje objekat koji je jedinstvena upotrebna – ekonomska celina osposobljena za uobičajeno korišćenje samo na jednom od dva građevinska nivoa, pri čemu drugi nivo nije osposobljen za korišćenje jer ne raspolaže uobičajeno potrebnim instalacijama i opremom da bi se taj deo objekta mogao koristiti (na primer, nema električne i vodovodne instalacije, nema ugrađenu stolariju, nema pristupno stepenište…) i korišćenje tog građevinskog nivoa faktički nije omogućeno niti otpočelo, niti je upotrebna dozvola za taj objekat izdata, po našem mišljenju, poreska obaveza za taj deo nije nastala.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00107/2018-04 od 11.6.2018. godine)