Nova mišljenja Ministarstva finansija u oblasti propisa o porezu na dobit pravnih lica

4. јула 2018 | Vreme čitanja: 2 min

U nastavku izdvajamo najvažnija mišljenja Ministarstva finansija iz oblasti poreza na dobit pravnih lica koja su objavljena u prethodnom periodu.

Poreski tretman troškova obezvređenja imovine u slučaju statusne promene pripajanja

“…obveznik (društvo „B“) je u poslovnim knjigama (za 2017. godinu) iskazao rashod po osnovu obezvređenja softvera (koji koristi za svoje poslovanje), koji se, kao takav, ne priznaje u poreskom bilansu za isti poreski period. Obveznik (društvo „B“) namerava da se putem statusne promene pripoji drugom obvezniku (društvu „A“, kao društvu sticaocu) na koje će preneti celokupnu imovinu i obaveze, čime će obveznik (društvo „B“) prestati da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije.

U slučaju kada obveznik (društvo „A“) iz svojih poslovnih knjiga isknjiži imovinu (u konkretnom slučaju softver) koju neće koristiti (a koju je društvo „B“ obezvredilo i prenelo statusnom promenom na društvo „A“), ne radi o otuđenju imovine u smislu člana 22v Zakona, pa se, s tim u vezi, rashod obezvređenja, koji nije bio priznat u poreskom periodu u kojem je isto izvršeno, ne priznaje u poreskom periodu u kojem je predmetna imovina otpisana i isknjižena iz poslovnih knjiga obveznika (društva „A“).”

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-331/2018-04 od 31.5.2018. godine)

Poreski tretman rashodovanja prethodno obezvređene imovine

„…u poreskom periodu u kojem obveznik rashoduje i isknjiži iz poslovnih knjiga (prethodno obezvređenu) imovinu koja više nije upotrebljiva, odnosno koja ne može ili neće biti predmet prodaje (a koja nije uništena u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu životne sredine), nisu se stekli uslovi za priznavanje obezvređenja predmetne imovine (u skladu sa članom 22v stav 1. Zakona).“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-131/2018-04 od 30.5.2018 godine)

Pravo na umanjenje poreza na dobit po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita, a za potrebe utvrđivanja akontacija za narednu godinu

„…obveznik, koji ima neiskorišćeni poreski kredit iz člana 48. stav 5. Zakona o porezu na dobit, može (po tom osnovu) da umanji obračunati porez za 2017. godinu, pri čemu podatke o iznosu neiskorišćenog poreskog kredita unosi pod rednim brojem 5.4, odnosno (ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 48. stav 5. Zakona o porezu na dobit) pod redni broj 6.4. Obrasca PDP.

Međutim, ukoliko obveznik po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita ne umanjuje obračunati porez za 2017. godinu (tj. ne iskazuje podatke na rednom broju 5.4 Obrasca PDP), u tom slučaju, a prema našem mišljenju, ne umanjuje ni obračunati porez za svrhu utvrđivanja akontacija za 2018. godinu, odnosno ne iskazuje podatke ni na rednom broju 6.4 Obrasca PDP.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-85/2018-04 od 30.5.2018. godine)