Nova mišljenja Ministarstva finansija u oblasti propisa o porezu na dohodak građana

4. јула 2018 | Vreme čitanja: 2 min

U nastavku izdvajamo najvažnija mišljenja Ministarstva finansija iz oblasti poreza na dohodak građana koja su objavljena u prethodnom periodu.

Poreski tretman primanja nerezidentnog fizičkog lica upućenog na rad u Republiku Srbiju

“…u slučaju kada je fizičko lice upućeno na rad u Republiku Srbiju radi obavljanja poslova na teritoriji Republike Srbije za potrebe Društva – domaće pravno lice (s tim da sa Društvom ne zasniva radni odnos niti Društvo isplaćuje zaradu upućenom radniku), ostane u radnom odnosu kod inostranog poslodavca (Švajcarska kompanija) koji isplaćuje zaradu tom licu, a saglasno Ugovoru (o poslovno-tehničkoj saradnji) Švajcarska kompanija naknadu za pružene usluge, kako se navodi, prenosa poslovnog znanja fakturiše Društvu i naplaćuje u visini isplaćene zarade uvećane za proviziju od 5%, to fizičko lice dužno je da samo obračuna i uplati porez po osnovu zarade koju ostvaruje od svog poslodavca (strano pravno lice), osim u slučaju kada je ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja drukčije uređeno (tj. ukoliko Republika Srbija nema pravo oporezivanja) i da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu.

Napominjemo da primanje koje ostvari upućeni radnik-nerezidentno fizičko lice od Društva po osnovu naknade troškova (konkretno, Društvo je obavezno da obezbedi smeštaj – do određenog iznosa uvećanog za troškove struje, vode i grejanja; neograničeno korišćenje službenog automobila i povratne avio karte od mesta rada do Švajcarske) predstavlja drugi prihod fizičkog lica i podleže oporezivanju porezom na dohodak građana po odredbama čl. 85. i 86. Zakona, na koje Društvo kao isplatilac prihoda ima obavezu da utvrdi i plati porez po odbitku.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-281/2018-04 od 31.5.2018. godine)

Poreski tretman plaćanja naknade troškova doktorima za učešće na stručnim seminarima

“…kada lekarima na njihov zahtev Društvo koje se bavi pružanjem usluga marketinga u oblasti farmaceutske industrije kao i sprovođenjem kliničkih ispitivanja, vrši pokriće troškova učestvovanja lekara na različitim naučnim kongresima i seminarima (po osnovu prisustvovanja na navedenim skupovima lekari ne dobijaju naknadu osim pokrića troškova učestvovanja) koje se tiču proizvoda koje Društvo reklamira u okviru svog obavljanja delatnosti (i na taj način unapređuje svoje poslovanje) kao i putem kontinuiranog obaveštavanja o novim trendovima u farmaceutskoj industriji, na koji način unapređuje znanja lekara sa kojima sarađuje, naknada troškova za put, smeštaj i ishranu ima poreski tretman saglasno članu 85. stav 5. tačka 5) Zakona u smislu da je oslobođena od oporezivanja do visine propisanog neoporezivog iznosa. Na naknadu troškova kotizacije za prisustvovanje događaju obračunava se i plaća porez na drugi prihod saglasno članu 85. Zakona.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00205/2018-04 od 10.5.2018. godine)