Novi Pravilnik o izuzimanju kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice

31. јула 2019 | Vreme čitanja: 3 min

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 50/2019 od 9. jula 2019. godine. U nastavku su izdvojene ključne novine koje uvodi Pravilnik.

Pravilnik je stupio na snagu 20. jula 2019. godine, a primenjivaće se za obračun poreza na dobit pravnih lica počev od 2019. godine.

Pravilnikom se uređuje primena člana 25b ZPDPL koji propisuje da kvalifikovani prihod koji ostvari obveznik po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava („autorsko delo“), odnosno pronalaska se može pod određenim uslovima izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80%.

Pravo na izuzimanje kvalifikovanog prihoda ima poreski obveznik – nosilac prava na deponovanom autorskom delu, odnosno nosilac prava u vezi sa pronalaskom, koji ostvaruje prihode po ovom osnovu, a koji najkasnije do isteka poreskog perioda u kojem prvi put primenjuje odredbu ZPDPL o izuzimanju kvalifikvanih prihoda iz poreske osnovice, deponuje kod nadležnog organa autorsko delo, odnosno, podnese prijavu u vezi sa pronalaskom.

Utvrđivanje kvalifikovanog prihoda

Kvalifikovani prihod se utvrđuje za poreski period tako što se iznos ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu deponovanog autorskog dela odnosno pronalaska u tom poreskom periodu umanji za iznos kvalifikovanih rashoda, a zatim množi procentom učešća ukupnih kvalifikovanih rashoda u ukupnim troškovima koji su nastali u vezi sa tim autorskim delom odnosno pronalaskom. Tako utvrđen kvalifikovani prihod, izuzima se iz poreske osnovice u iznosu od 80%.

Utvrđivanje kvalifikovanih rashoda

Kvalifikovane rashode čine ukupni istorijski ili tekući poreski priznati rashodi u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koji se odnose na nastanak deponovanog autorskog dela, odnosno pronalaska. Utvrđivanje rashoda u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu, bez obzira na to da li obveznik koristi ovu poresku olakšicu ili

U slučaju da je deponovano autorsko delo stečeno statusnom promenom (spajanje, podela ili izdvajanje) ili nenovčanim ulogom u kapital, obveznik uzima u obzir kvalifikovane rashode prenosioca.

Za obveznike koji su autorsko delo deponovali/podneli prijavu za pronalazak nakon 1. januara 2019. godine, a koji su na 31. decembar 2018. godine u poslovnim knjigama imali evidentirano osnovno sredstvo, sredstvo u pripremi, ili nematerijalnu imovinu ili su ostvarivali prihode od autorskog dela/pronalaska važe posebna pravila za određivanje kvalifikovanih rashoda. Iznos istorijskih poresko priznatih rashoda nastalih do 1. januara 2019. godine utvrđuje se:

  • u iznosu od 60% prihoda od deponovanog autorskog dela, odnosno pronalaska u prvom poreskom periodu u kojem se koristi ova poreska olakšica;
  • u iznosu od 40% prihoda od deponovanog autorskog dela, odnosno pronalaska u drugom poreskom periodu u kojem se koristi ova poreska olakšica;
  • u iznosu od 20% prihoda od deponovanog autorskog dela, odnosno pronalaska u trećem poreskom periodu u kojem se koristi ova poreska olakšica.

Utvrđivanje ukupnih troškova

Ukupni troškovi su ukupni kvalifikovani rashodi uvećani za različite izdatke (kao što su izdaci u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koji su nastali prema licu koje je nerezidentno lice, deo izdataka prema povezanim licima koji je iznad iznosa koji se smatra da je u skladu sa principom „van dohvata ruke“ i sl.). Ukoliko ovi troškovi nisu u potpunosti u vezi sa deponovanim autorskim delom, već su nastali i u druge svrhe poslovanja obveznika, srazmeran deo troškova koji se odnosi na autorsko delo, odnosno pronalazak se uključuje u ukupne troškove.

Da bi mogao da ostvari pravo na izuzimanje kvalifikovanog prihoda, obveznik mora da poseduje dokumentaciju koja se priprema zasebno za svako autorsko delo/pronalazak, u svakom poreskom periodu u kojem se koristi pravo na izuzimanje kvalifikovanih pihoda. Dokumentacija obuhvata potvrdu nadležnog organa da je autorsko delo deponovano, potvrdu o podnetoj prijavi za registraciju pronalaska, evidenciju prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela/pronalaska, evidenciju ukupnih troškova istraživanja i razvoja koji se odnose na nastanak deponovanog autorskog dela/pronalaska itd.