Pravilnik o ostvarivanju poreskog oslobođenja za primanja zaposlenih po osnovu sopstvenih akcija

31. јула 2019 | Vreme čitanja: 2 min

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 50/2019 od 9. jula 2019. godine. U nastavku su izdvojene ključne novine koje uvodi Pravilnik.

 Pravilnik je stupio na snagu 20. jula 2019. godine i reguliše uslove pod kojima se može ostvariti poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija, opcija na akcije ili udela lica povezanog sa poslodavcem, bez naknade ili po povlašćenoj ceni, od poslodavca ili lica povezanog sa poslodavcem.

Da bi zaposleni ostvario pravo na oslobođenje po osnovu stečenih spostvenih akcija, neophodno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

  • osnov, način i uslovi sticanja sopstvenih akcija od poslodavca ili lica poveznog sa poslodavcem moraju da budu uređeni opštim aktom poslodavca ili lica poveznog sa poslodavcem, ugovorom o radu zaposlenog, odnosno nekim drugim aktom poslodavca ili lica poveznog sa poslodavcem;
  • da je moguće sa sigurnošću utvrditi datum sticanja akcija kao i ostale kvalitativne i kvantitativne elemente stečenih akcija kao što su vrsta, broj, procenat itd;
  • da zaposleni nije otuđio stečene sopstvene akcije pre isteka 2 (dve) godine od dana sticanja prava raspolaganja, što se dokazuje izjavom zaposlenog datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću i odgovarajućim dokumentom iz elektronske baze podataka Centralnog registra hartija od vrednosti;
  • da poslodavac ili lice povezano sa poslodavcem nisu otkupili od zaposlenog sopstvene akcije, što se dokazuje izjavom zakonskog zastupnika poslodavca, odnosno lica poveznog sa poslodavcem, datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću;
  • da zaposlenom nije prestao radni odnos kod poslodavca, pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja nad sopstvenim akcijama, što se dokazuje ugovorom o radu zaposlenog i odgovarajućim dokumentom iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Navedena dokumentacija se prikuplja sa stanjem na dan isteka druge godine od dana sticanja raspolaganja nad sopstvenim akcijama, od strane lica koje je u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana obavezno da obračuna, prijavi i plati porez na zarade.