Pravilnik o ostvarivanju prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u novoosnovano privredno društvo

31. јула 2019 | Vreme čitanja: 2 min

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 50/2019 od 9. jula 2019. godine. U nastavku su izdvojene ključne novine koje uvodi Pravilnik.

Pravilnik je stupio na snagu 20. jula 2019. godine, a primenjivaće se za obračun poreza na dobit pravnih lica počev od 2019. godine.

U skladu sa ZPDPL, obvezniku koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost („novoosnovano privredno društvo“), priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja, uz ispunjenje određenih uslova, koji su detaljno regulisani Pravilnikom. Pravo na poreski kredit poreski obveznik ostvaruje 3 (tri) godine nakon izvršenog ulaganja, pod uslovom da nije smanjivao svoje ulaganje u novoosnovano privredno društvo u ovom periodu.

Da bi poreski obveznik koji je izvršio ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva ostvario pravo na poreski kredit, potrebno je da uz poresku prijavu za porez na dobit za godinu u kojoj je izvršio ulaganje podnese sledeću dokumentaciju:

  • Obrazac UID – Izjavu o ulaganju u inovacione delatnosti; i
  • Obrazac UID 1 – Izjavu o ispunjenosti uslova novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

Podnošenjem obrasca UID obveznik potvrđuje da su ispunjeni sledeći uslovi za ostvarivanje prava na poreski kredit:

  • da se društvo u koje je izvršeno ulaganje može smatrati novoosnovanim društvom koje obavlja inovacionu delatnost;
  • da obveznik pre ulaganja samostalno ili zajedno sa povezanim licima nije posedovao više od 25% akcija ili udela, odnosno glasova u organima upravljanja novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost; i
  • da je ulaganje izvršeno po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se povećava kapital novoosnovanog privrednog društva (za razliku od pukog upisivanja udela).

Podnošenjem obrasca UID 1 (koji potpisuje i overava zastupnik društva u koje je izvršeno ulaganje) obveznik potvrđuje da novoosnovano privredno društvo ispunjava uslove propisane ZPDPL, a koji se odnose na iznos godišnjeg prihoda novoosnovanog društa, centra poslovnih aktivnosti, raspodeljivanja dividendi itd.

Nakon ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na poreski kredit potrebno je da obveznik podnese Obrazac UID 2 – Izjavu o ispunjenosti uslova novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, (koju potpisuje i overava zastupnik društva u koje je izvršeno ulaganje). Ovim obrascem se potvrđuje da novoosnovano privredno društvo ispunjava uslove u pogledu nivoa troškova istraživanja i razvoja, strukture zaposlenih radnika i vlasništva nad deponovanim autorskim delom/pronalaskom.

Konačan iznos poreskog kredita raspoloživog za umanjenje poreske obaveze, utvrđuje se putem obrasca PK 5 – Poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društava koje obavlja inovacionu delatnost za period od ___ do ___ 20__. godine.

Svi gore navedeni obrasci se podnose elektronski.