Pravilnik o transfernim cenama

16. јула 2013 | Vreme čitanja: 4 min

Usvojen je najavljeni Pravilnik o transfernim cenama

 

S obzirom da se Pravilnikom o transfernim cenama konkretizuju zahtevi u vezi sa izradom studije o transfernim cenama, očekuje se da će jedno od aktuelnijih pitanja kojim će se Poreska uprava intenzivnije baviti u narednom periodu biti upravo transferne cene.

Pravilnik je objavljen 12.07.2013. godine u Službenom glasniku RS br. 61/2013 a stupa na snagu 20.07.2013. godine. U nastavku dajemo pregled najvažnijih odredbi Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnika a koje se tiču obaveza privrednih subjekata u Srbiji u vezi sa transakcijama između povezanih lica.

Pravilnik o transfernim cenama

Donetim Pravilnikom, Ministarstvo finansija i privrede upotpunjuje pravni okvir, odnosno Zakon o porezu na dobit pravnih lica (članovi 59-61.), kojim se reguliše ova materija.

Pravilnik bliže uređuje sadržinu dokumentacije o transfernim cena koju Poreskoj upravi treba da dostavi poreski obveznik, izbor metode transfernih cena kao i način korekcije transfernih cena u transakcijama sa pojedinačnim povezanim licima.

Dostava dokumentacije o transfernim cenama Poreskoj upravi

Poresko zakonodavstvo propisuje da se dokumentacija o transfernim cenama dostavi Poreskoj upravi uz poreski bilans i poresku prijavu, odnosno u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Ova obaveza postoji prilikom utvrđivanja poreske obaveze počev od fiskalne 2013. godinu.

Kazne za neposedovanje dokumentacije o transfernim cenama

Ukoliko poreski obveznik propusti da uz poreski bilans priloži dokumentaciju o transfernim cenama ili je priloži u nepotpunom obliku, nadležni poreski organi će izdati opomenu i zahtevati da se ista dostavi, odnosno dopuni, u periodu od 30 do 90 dana od dana dostavljanja opomene.

Poreski obveznik će biti kažnjen ukoliko ne dostavi zahtevanu dokumentaciju o transfernim cenama u roku koji je odredio poreski organ, na sledeći način:

 • Novčanom kaznom u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara za poreskog obveznika (koja predstavlja poresko nepriznati trošak);
 • Novčanom kaznom u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu (koja takođe podleže porezu na dohodak, ako je kazna izmirena od strane poreskog obveznika-pravnog lica);
 • 15% poreza na dobit na razliku između tržišnih cena i onih korišćenih u transakcijama između povezanih lica;
 • Zateznom kamatom na iznos manje plaćenog poreza na dobit koja je obračunata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi NBS, uvećanoj za deset procentnih poena;
  • Zabranom obavljanja određenih delatnosti u periodu od tri meseca do jedne godine u slučaju umanjenja poreske osnovice.

Blagovremenom i tačnom pripremom dokumentacije o transfernim cenama, gore navedene kazne se mogu izbeći, a teret dokaza o primeni tržišnih cena u transakcijama između povezanih lica prelazi na Poresku upravu.

Dokazivanje tržišnih cena

Prilikom dokazivanja tržišnih cena, odnosno analize cena u transakcijama između povezanih lica, Poreska uprava koristi bazu podataka Amadeus. Istu bazu, iako nije posebno propisana, poželjno je koristiti prilikom izrade studije, odnosno kod uporedive analiza (benchmarking).   

Rok zastarelosti za poresku kontrolu transfernih cena

Rok zastarelosti za poresku kontrolu je pet godina počev od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je trebalo utvrditi porez (npr. za obavezu nastalu u 2012. godini rok zastarelosti je 31.12.2017. godine). U određenim uslovima može se primeniti i apsolutni rok zastarelosti od deset godina.

Obavezni elementi studije o transfernim cenama

Pravilnik o transfernim cenama propisuje sedeće obavezne elemente svake dokumentacije o transfernim cenama:

 • Analiza grupe povezanih lica kojoj pripada poreski obveznik;
 • Analiza delatnosti;
 • Funkcionalna analiza;
 • Izbor metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“;
 • Zaključak – da li je potrebno izvršiti korekciju poreske osnovice za transakcije sa povezanim licima;
  • Prilozi – pregled podataka koje je poreski obveznik koristio za utvrđivanje cene po principu „van dohvata ruke“.

Dokumentacija o transfernim cenama bi trebalo da bude na srpskom jeziku ili prevedena na srpski jezik.

Raspoložive metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa principom „van dohvata ruke“

Za utvrđivanje transfernih cena po principu „van dohvata ruke“, može se koristiti jedna od sedećih metoda:

 • Metoda uporedive cene na tržištu;
 • Metoda preprodajne cene;
 • Metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu;
 • Metoda transakcione neto marže;
  • Metoda podele dobiti.

Ni jedna od navedenih metoda nije preferencijalna niti ima prednost nad drugim metodama. Ovo znači da obveznici imaju slobodu prilikom odabira metode koju će koristiti prilikom utvrđivanja cena  po principu „van dohvata ruke“ i izrade studije.

Metodu za analizu transfernih cena poreski obveznik bira na nivou vrste transakcije. Takođe je moguće i kombinovanje nekoliko navedenih metoda. Međutim, odabrana metoda mora biti praktično primenljiva i mora za krajnji efekat imati razumnu procenu rezultata u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

 

Zaključak

U slučaju neposedovanja studije o transfernim cenama, Poreska uprava će odrediti kaznu, korigovati poresku osnovicu te zaračunati zatezne kamate na potcenjenu poresku obavezu.

Blagovremeno pripremljena studija o transfernim cenama je jedini način izbegavanja kazni i dodatne poreske obaveze.

TPA Horwath će Vam vrlo rado pomoći u pripremi Vaše studije o transfernim cenama koristeći se softverom “AMADEUS” koji je prihvaćen od strane Poreske uprave.

Za sva dodatna pitanja TPA Horwath vam stoji na raspolaganju.

 

TPA Horwath Srbija jedna je od vodećih firmi koje se bave poreskim savetovanjem i revizijom u Srbiji, kao i centralnoj i istočnoj Evropi.

Back to newsletter

taxnewsletter_studijaotransfernimcenama_jul2013.pdf