Predložene izmene poreskih zakona

3. децембра 2013 | Vreme čitanja: 2 min

Skupština Republike Srbije danas odlučuje o predloženim izmenama poreskih zakona. U nastavku izdvajamo najvažnije predložene izmene zakona.

Porez na dobit pravnih lica

  • Počev od 2014. godine, ukida se pravo na poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (osim za izvršena ulaganja u iznosu preko jedne milijarde dinara kojim se obveznik kvalifikuje za oslobođenje od plaćanja poreza na dobit u periodu od 10 godina);
  • Ipak, neiskorišćen poreski kredit sa 31. decembrom 2013. godine, ukoliko postoji, može da se prenosi u naredne godine i koristi u skladu sa prethodno važećim zakonom.

Zakon o porezu na dodatu vrednost

  • Predlaže se povećanje posebne poreske stope sa 8% na 10% počev od 1. januara 2014. godine;
  • Promet računara i računarskih komponenti će biti oporezovan po stopi od 20% (u odnosu na trenutno važeću poresku stopu od 8%);
  • Proširuje se opseg lica koja ostvaruju pravo na PDV nadoknadu po stopi od 8% po osnovu vršenja prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda na vlasnike, zakupce i sve korisnike poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

 Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

  • Poresku osnovicu za rezidenata Srbije koji je upućen na rad u inostranstvo čini stvarno isplaćeni novčani iznos zarade;
  • Preciznije su definisane odredbe koje se odnose na ličnu zaradu preduzetnika;
  • Uvodi se mogućnost da osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za članove društva koji nisu osigurani po drugom osnovu bude veća od minimalne osnovice za plaćanje doprinosa.

Pored navedenih izmena predložene su i izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kao i Zakona o penzijskom osiguranju. Izmene ovih zakona se uglavnom odnose na tehničko usaglašavanje odredbi.

Za sva dodatna pitanja TPA Horwath vam stoji na raspolaganju.