Stupanje na snagu novog standarda, MSFI 16 – Lizing

11. марта 2019 | Vreme čitanja: 2 min

Novi međunarodni standard finansijskog izveštavanja, MSFI 16 stupio je na snagu 1. januara 2019. godine i doneo značajne promene korisnicima lizinga.

Novi standard je uveden kako bi se eliminisali nedostaci MRS 17, kao što su:

  • nedovoljna transparentnost informacija o operativnom lizingu;
  • postojanje dva različita modela računovodstvenog obuhvatanja dve vrste lizinga (što je dovodilo do toga da su ekonomski vrlo slične transakcije obuhvatane na različite načine jer je postojanje malih razlika u uslovima ugovora vodilo različitoj klasifikaciji); i
  • zahtevi standarda koji nisu pružali adekvatne informacije о zakupodavčevoj izloženosti kreditnom riziku i riziku imovine.

Zahtev novog standarda je da zakupac, s obzirom da stiče pravo da kontroliše imovinu i stiče obavezu da vrši lizing plaćanja, mora priznati imovinu i obaveze po osnovu svih lizinga.

Novi standard dovodi do usklađivanja definicija imovine i obaveza iz Konceptualnog okvira, što nije bio slučaj sa MRS 17 (nepriznavanjem imovine i obaveza po osnovu operativnog lizinga u bilansu stanja nije bilo u skladu sa Konceptualnim okvirom).

MSFI 16 – Lizing izdat je 13. januara 2016. godine i definiše zahteve za računovodstveni tretman lizinga, odnosno principe za priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje lizinga za obe strane lizing ugovora (zakupca i zakupodavca).

Zahtevi novog standarda ogledaju se u priznavanju imovine sa pravom korišćenja i obaveza po osnovu lizinga u bilansu stanja, dok se u bilansu uspeha trošak zakupa „premešta“ na pozicije koje ne ulaze u kalkulaciju jednog od najčešće korišćenih pokazatelja uspešnosti – EBITDA: trošak amortizacije i trošak kamate.

Prva primena MSFI 16 zahtevaće sveobuhvatnu analizu ugovora o lizingu, a neka od pitanja sa kojima se društva mogu suočiti su: koji je neopozivi period zakupa, da li postoji opcija produženja ugovora ili opcija raskida i kolika je verovatnoća da se takve opcije iskoriste, koju kamatnu stopu primeniti u uslovima kada ugovorom kamatna stopa nije definisana i sl.