Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

17. фебруара 2021 | Vreme čitanja: 3 min

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 11. februara 2021. godine donela Uredbu kojom se utvrđuje Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program).

Direktna davanja privatnom sektoru

Privredni subjekti u privatnom sektoru, ukoliko ispunjavaju propisane uslove, mogu da ostvare pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije. Pod privrednim subjektima u privatnom sektoru se podrazumevaju i ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Visina direktnih davanja iznosi RSD 15.450,12 po zaposlenom (ovo je iznos polovine minimalne neto zarade za januar 2021. godine), a isplata direktnih davanja privrednim subjektima planirana je u aprilu, maju i junu 2021. godine. Direktna davanja mogu da se iskoriste isključivo za svrhu isplate zarada i naknada zarada zaposlenima, i to najkasnije do 30. jula 2021. godine. Programom je detaljnije uređen način utvrđivanja broja zaposlenih za koje se može ostvariti pravo na uplatu direktnih davanja.

Lica koja imaju pravo na direktna davanja su privredni subjekti u privatnom sektoru:

  • koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa postali obveznici PDV;
  • kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Takođe, pravo na direktna davanja imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru nezavisno od veličine, sa izuzetkom sledećih velikih pravnih lica:

  1. banke,
  2. društva za osiguranje i društva za reosiguranje,
  3. društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima,
  4. davaoci finansijskog lizinga,
  5. platne institucije i institucije elektronskog novca.

Pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom.

Način ostvarenja prava na direktna davanja

Privredni subjekti koji žele da ostvare pravo na direktna davanja treba da daju posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi, pri čemu se ova izjava daje za svako direktno davanje posebno, i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuju direktna davanja. Izuzetno, privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja.

Za svrhu isplate direktnih davanja biće otvoreni poseban namenski račun.

Gubitak prava na direktna davanja

Privredni subjekt u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje direktnih davanja ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja).

Takođe, od dana stupanja na snagu Uredbe pa do kraja 2021. godine, privrednim subjektima koji se opredele za korišćenje direktnih davanja zabranjuje se isplata dividende. Ukoliko dođe do isplate dividende i direktnih davanja privrednom subjektu, primeniće se pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.

Privredni subjekti koji izgube pravo na direktna davanja dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom, na način propisan Uredbom.

Za sve dodatne informacije stručni tim TPA Srbija Vam stoji na raspolaganju.