Usvojena dva nova zakona: Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji

19. јула 2013 | Vreme čitanja: 5 min

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 16. jula 2013. godine dugo očekivana dva nova zakona kojim se stavlja van snage postojeći Zakon o računovodstvu i reviziji. Zakoni su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 062/2013. Oba stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku ali većina odredaba ima odloženu primenu, od 1. januara 2014. godine. Najvažnije promene u odnosu na prethodni zakon izdvajamo u ovom biltenu.

Zakon o računovodstvu

 • Redovni godišnji finansijski izveštaji za javno objavljivanje, zajedno sa revizorskim izveštajem, dostavljaju se Agenciji za privredne registre najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, a konsolidovani finansijski izveštaji do 31. jula tekuće godine. Finansijski izveštaji za 2013. godinu će se podnositi u rokovima određenim do sada važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS br. 99/2011).
 • Obavezno je dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu na obrascima: Bilans stanja, Bilans uspeh i Statistički izveštaj.
 • Odgovornost za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja kolektivno snose organ upravljanja, kao i nadzorni organ, zakonski zastupnik ali i lice kojem se poverava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja.
 • Propisano je da se finansijski izveštaji dostavljaju u elektronskom obliku, potpisni kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.
 • Propisano je sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za velika pravna lica, javna društva i društva koja se pripremaju da postanu javna.
 • Pored dosadašnjih tipova pravnih lica po veličini, mala srednja i velika, uvodena je kategorije mikro pravnih lica. Takođe, promenjeni su kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica po veličini. Prema novom zakonu kriterijumi su sledeći:

Kriterijum*

Mikro

Mala

Srednja

Velika

Prosečan br. Zaposlenih

do 10

10 – 50

50-250

Preko 250

Poslovni prihodi

do 700.000 EUR

700.000 – 8.800.000 EUR

8.800.000 – 35.000.000 EUR

Preko 35.000.000 EUR

Prosečna vrednost poslovne imovine

Do 350.000 EUR

350.000 – 4.400.000 EUR

4.400.000 – 17.500.000 EUR

Preko 17.500.000 EUR

* Kriterijumi za razvrstavanje društva po veličini su zadovoljeni ukoliko su ispunjena 2 od  navedena 3 uslova

 • Novi zakon nalaže obavezno primenjivanje MSFI za velika pravna lica, dok se za mala i srednja uvode Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP).
 • MSFI za MSP počeće da se primenjuje na finansijske izveštaje za 2014. godinu, s tim što mala pravna lica koja su primenjivala poseban Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda da mogu da odlože primenu odredbe tog pravilnika do sastavljanja finansijskog izveštaja na dan 31. decembar 2015. godine.
 • Srednjim pravnim licima ostavljen je izbor da li će primenjivati potpune MSFI ili MSFI za MSP, isto kao što mikro pravna lica mogu da odluče da li će primenjivati MSFI za MSP ili ne.
 • Potpuni MSFI, kao i MSFI za MSP biće primenjivi tek nakon što Ministarstvo finansija objavi njihov prevod na srpski jezik u Službenom glasniku Republike Srbije, što se može očekivati u narednom periodu.

MSFI za MSP su međunarodni standardi finansijskog izveštavanja prilagođeni poslovanjima malih i srednjih pravnih lica, prvi put su objavljeni 2009.  Za mala i srednja pravna lica se procenjuje da čine preko 95% svih firmi na svetu. Suština MSFI za MSP je da su oni značajno uprošćeni u odnosu na potpune MSFI u pogledu jednostavnijih računovodstvenih politika, izostanka teme koje nisu primenjive MSP (na primer – zarada po akciji, periodično ili segmentno izveštavanje) ili umanjenih zahteva za obelodanjivanjem.

 •  Finansijski izveštaji pravnih lica su svrstani u tri grupe, odnosno:
 1. Redovni godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP, koja pored dosadašnjih obaveznih elemenata izuzev statističkog aneksa sadrži i Izveštaj o ostalom rezultatu (stavke prihoda i rashoda koji nisu priznati u bilansu uspeha);
 2. Redovni godišnji finansijski izveštaj drugih pravnih lica, osim drugih pravnih lica razvrstanih u mikro pravna lica, gde su obavezni elementi – bilans stanja, bilans uspeha i napomene uz finansijske izveštaje;
 3. Redovni godišnji finansijski izveštaji mikro pravnih lica i preduzetnika, koji obuhvataju bilans stanja i bilans uspeha.
 • Nadzor pravnih lica i preduzetnika u smislu provere ispravnosti evidentiranja poslovnih promena u poslovnim knjigama, vrši Poreska uprava shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
 • Novinu predstavlja i obaveza za lica koja u toku poslovne godine nisu imala poslovnih promena, niti u poslovnim knjigama imaju iskazanu imovinu i obaveze, da dostave Izjavu o neaktivnosti do kraja februara naredne godine.
 • Rokovi knjiženja računovodstvenih isprava su produženi na način da je propisan rok dostavljanja računovodstvene isprave na knjiženje od 3 radna dana (umesto dosadašnjih 3 dana) od dana nastanka poslovne promene i 5 radnih dana (umesto dosadašnjih 5 dana) za samo knjiženje tako verifikovane isprave.
 • Poslovne knjige, finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju, odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka i druge finansijske informacije sastavljaju se na srpskom jeziku.

Zakon o reviziji                                                                                

 • Revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja je obavezna za sva velika i srednja pravna lica, javna društva kao i sva pravna lica i preduzetnici čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 • Za obveznike revizije, društvo za reviziju mora biti imenovano najkasnije do 30. septembra godine na koju se revizija odnosi (može biti duže u slučaju revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja), umesto do 31. decembra kako je bilo predviđeno prethodnim zakonom.
 • Predviđeno je da obveznici revizije najkasnije svake sedme godine izvrše zamenu licenciranog revizora koji vrši reviziju. Novi zakon ne propisuje maksimalan broj godina koliko jedno društvo za reviziju može da vrši reviziju finansijskih izveštaja kod istog pravnog lica.
 • Ostaje obaveza da javna akcionarska društva prema Zakonu o tržištu kapitala, moraju da promene revizorsku kuću koja obavlja reviziju posle najviše 5 godina.

TPA Horwath Srbija jedna je od vodećih firmi koje se bave poreskim savetovanjem i revizijom u Srbiji, kao i centralnoj i istočnoj Evropi.

Back to Newsletter