Usvojene izmene poreskih zakona

3. јуна 2013 | Vreme čitanja: 4 min

Usvojene izmene poreskih zakona

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. maja 2013. godine izmene poreskih zakona.  Usvojene izmene zakona su objavljene u Službenom glasniku RS broj 47/2013. U nastavku izdvajamo najvažnije promene.

Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

(stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku ali većina odredaba ima odloženu primenu, od 1. januara 2014. godine)

 • Od 30. maja, stopa poreza na dohodak građana je snižena sa 12% na 10% dok su doprinosi sa obavezno socijalno osiguranje za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog povećani sa 11% na 13%;
 • Povećan je mesečni neoporezivi iznos zarade sa 8 hiljada dinara na 11 hiljada dinara;
 • Preciznije je definisan pojam poreskog rezidentstva fizičkog lica;
 • Prihod ostvaren po osnovu izdavanja nekretnina od sada se smatra i ima poreski tretman prihoda od kapitala;
 • Uskraćeno je pravo na paušalno oporezivanje preduzetnika koji su registrovani za vršenje određenih delatnosti (npr. poreski savetnici, knjigovođe);
 • Povećan je prag prihoda za ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje sa 3 miliona dinara na 6 miliona dinara;
 • Produženi su rokovi za podnošenje poreskih prijava;
 • Osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za članove društva koji nisu osigurani po drugom osnovu je minimalna osnovica za plaćanje doprinosa.

Porez na dobit pravnih lica

(stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku)

 • Povećanje neoporezivog iznosa rashoda za naučne, zdravstvene, kulturne, humanitarne, sportske, obrazovne i ekološke svrhe kao i za kinematografsku produkciju u ukupnom iznosu od 5% ostvarenih prihoda u poreskom periodu (dosadašnji limit je iznosio 3,5%);
 • Uvodi se pravo na poreski kredit za ulaganja izvršena u nematerijalnu imovinu u vezi sa istraživanjima i razvojem;
 • Gubitak nastao prodajom potraživanja se tretira kao poreski priznat trošak;
 • Uvedena je obaveza obračuna i plaćanja poreza po odbitku po stopi od 1% pri kupovini sekundarnih sirovina i otpada od rezidentnih i nerezidentnih pravnih lica (primenjuje se od 30. maja).

Zakon o porezima na imovinu

(stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku ali većina odredaba ima odloženu primenu, od 1. januara 2014. godine)

 • Nepokretnosti koje su predmet oporezivanja porezom na imovinu klasifikovane su u 7 osnovnih grupa za potrebe određivanja poreske obaveze;
 • Poreska osnovica za porez na imovinu se utvrđuje na osnovu prosečne cene kvadratnog metra u zoni gde se nepokretnost nalazi i stvarne površine konkretne nepokretnosti. Propisani su i izuzeci od primene ovog opšteg pravila, tj. poreska osnovica za određene nepokretnosti i dalje ostaje knjigovodstvena vrednost na dan 31. decembra prethodne godine;
 • Poreski obveznici koji vode poslovne knjige primenjivaće metodu samooporezivanja prilikom utvrđivanja i plaćanja poreza na imovinu, dok će obveznici koji ne vode poslovne knjige plaćati porez nakon utvrđivanja obaveze od strane Poreske uprave;
 • Izuzetno od navedenog opšteg pravila, u slučaju kada se nepokretnost u poslovnim knjigama vodi po metodu fer vrednosti, neto knjigovodstvena vrednost nekretnine na dan 31.12. prethodne godine će se smatrati relevantnom poreskom osnovicom;
 • Izmenjene odredbe zakona u vezi sa utvrđivanjem poreza na imovinu primenjivaće se kod utvrđivanja poreske obaveze za 2014. godinu;
 • Izuzimanje od plaćanja poreza na imovinu za nepokretnosti namenjene prodaji se ograničava na dve kalendarske godine počev od godine kada je nepokretnost u knjigama klasifikovana kao imovina namenjena prodaji;
 • Porez na nasleđe i poklon se ne plaća u slučaju kada se prihod ostvaren poklonom ili nasledstvom oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

(stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku ali većina odredaba ima odloženu primenu, od 1. januara 2014. godine)

 • Mišljenja, instrukcije i uputstva koja izdaje Ministarstvo finansija i privrede i objavljuje na svom zvaničnom sajtu postaju pravno obavezujuća;
 • Od 1. januara 2014. godine podnosiće se jedinstvena poreska prijava koja se odnosi na sve poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju po odbitku na prihode fizičkih lica  – podnosiće se samo jedna poreska prijava, u elektronskom obliku;
 • Isplata zarada, poreza i doprinosa će biti moguća tek nakon prethodnog odobrenja Poreske uprave;
 • Potvrda o poreskom rezidentstvu izdata od strane nadležnog organa nerezidenta, prevedena od strane sudskog tumača, smatraće se validnim dokumentom za primenu odredaba ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Poresku prijavu sada može potpisati i poreski savetnik poreskog obveznika ukoliko poseduje punomoćje od strane ovlašćenog lica poreskog obveznika;
 • Propisana je kazna i za pravna i fizička lica u slučaju nepodnošenja i neprijavljivanja ukupne imovine u informativnoj poreskoj prijavi.

Za sva dodatna pitanja TPA Horwath vam stoji na raspolaganju.

 

Back to newsletter