Uvodne odredbe predloženog Zakona o zapošljavanju stranaca

28. новембра 2014 | Vreme čitanja: 2 min

Stranac će se smatrati zaposlenim u Srbiji ako ima zaključen ugovor o radu sa rezidentnim poslodavcem, pravnim ili fizičkim licem, uključujući ogranak i predstavništvo nerezidentnog pravnog lica registrovanog u Srbiji. Takođe, stranac će se smatrati zaposlenim u slučaju kada je angažovan od strane rezidentnog poslodavca po drugim oblicima angažovanja na osnovu kojih su mu garantovana prava u skladu sa lokalnim zakonom koji reguliše zapošljavanje (npr. ugovor o pravima i obavezama direktora).

Izuzetno od navedenog, stranac se neće smatrati zaposlenim u Srbiji u slučaju kada boravi u Srbiji u periodu kraćem od 90 dana počev od šest meseci od dana prvog ulaska u Srbiju, i to u sledećim slučajevima:

 

  • Kada je stranac vlasnik, osnivač, zakonski zastupnik ili član odbora pravnog lica koje je registrovano u Srbiji (osim ukoliko je stranac angažovan po ugovoru o radu u tom pravnom licu);
  • Kada stranac boravi u Srbiji radi uspostavljanja poslovnih kontakata, prisustvovanja poslovnim sastancima i obavljanja drugih poslovnih aktivnosti koje se odnose na pripremu za početak poslovanja zavisnog društva stranog poslodavca u Srbiji;
  • Kada je stranac upućen na rad u Srbiju od strane nerezidentnog poslodavca da izvodi radove na osnovu ugovora o nabavci robe, nabavci ili zakupu mašina ili opreme i njene isporuke, instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi;
  • Kada stranac, samostalno ili kao upućeno lice od strane stranog poslodavca, boravi u Srbiji radi obavljanja poslova opremanja i izlaganja opreme i eksponata na trgovinskim i drugim sajmovima; itd.

     

 

TPA Horwath Srbija – Poresko savetovanje

poreske_vesti_predlog_zakona_o_zaposljavanju_stranaca_oktobar2014_tpahorwathserbia.pdf