Važeće kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2020. godinu

11. марта 2020 | Vreme čitanja: 2 min

Ministarstvo finansija je objavilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, koji važi za 2020. godinu i primenjuje se na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. Pravilnik stupa na snagu 14. marta 2020. godine.

 U odnosu na 2019. godinu nastavljen je trend pada kamatnih stopa za banke i davaoce finansijskog lizinga, izuzev stopa za zaduživanje u valutama USD i RUB, kako sledi:

 • 1,92% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 2,71% na dugoročne kredite u RSD;
 • 3,11% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,87% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 2,54% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 3,23% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB.

 U odnosu na 2019. godinu nastavljen je trend pada kamatnih stopa za privredna društva, izuzev stopa za kratkoročno zaduživanja u valuti USD, kako sledi:

 • 4,71% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 5,55% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,64% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,87% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 7,52% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 4,83% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,05% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Propisane kamatne stope obveznici mogu da koriste za potrebe utvrđivanja poreza na dobit, odnosno obračuna korekcije rashoda prema povezanim licima za 2020. godinu.

Takođe, napominjemo da pomenute kamatne stope obveznici mogu da koriste tokom 2020. godine kada budu isplaćivali kamate po osnovu primljenih zajmova, odnosno kredita svojim povezanim licima iz inostranstva, budući da većina ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja propisuje mogućnost korišćenja beneficirane stope poreza po odbitku samo do iznosa kamate koja je u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Za iznos kamate koji prelazi iznos koji se smatra iznosom “van dohvata ruke”, primenjuje se zakonska stopa poreza po odbitku (20%).

Za sva dodatna pitanja, TPA tim vam stoji na raspolaganju.